Nej, fo­kus skal lig­ge på børns bre­de ud­vik­ling

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PER SCHULTZ- JØR­GEN­SEN

James Heck­mann har la­vet en un­der­sø­gel­se, der føl­ger børn fra vug­ge­stu­en til vok­sen­li­vet. Den un­der­sø­gel­se vi­ser, at der fi ndes to for­mer for på­virk­ning: På­virk­nin­gen af den in­tel­lek­tu­el­le kun­nen og på­virk­ning af nys­ger­rig­hed og so­ci­a­le ev­ner. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at den sid­ste ty­pe på­virk­ning hol­der he­le li­vet igen­nem, mens det ik­ke er til­fæl­det for den in­tel­lek­tu­el­le.

DEN AME­RI­KAN­SKE NO­BEL­PRIS­MOD­TA­GER

der først og frem­mest bør væ­re fo­kus på bar­nets triv­sel og der­næst på, hvor­dan man sik­rer en bred på­virk­ning af bar­net, så det bli­ver i stand til at ud­fol­de sig i sin leg. Triv­sel, fæl­les­ska­ber og nys­ger­rig­hed er ik­ke no­get, man træ­ner, men no­get, der ud­vik­les gen­nem et so­lidt og godt fæl­les­skab med an­dre.

JEG ME­NER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.