BA­ROK FLYGT­NIN­GE­BO­LIG

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KOM­MEN­TAR

Kom­mu­ner­ne le­der med lys og lyg­te eft er bo­li­ger til ind­kvar­te­ring af fl ygt­nin­ge. Nog­le ste­der har man ind­dra­get ung­doms­bo­li­ger, an­dre ste­der om­byg­ger man alt fra værk­ste­der til kom­mu­na­le byg­nin­ger, nog­le op­fø­rer mid­ler­ti­di­ge ba­rak- bo­li­ger, og en­de­lig op­kø­ber nog­le kom­mu­ner hu­se, som fl ygt­nin­ge­ne kan bo i. Stort set al­le ste­der er ind­kvar­te­ring den sto­re ud­for­dring.

PA­NE­LET Det er fni­dret kas­se­tænk­ning at tro, at det hjæl­per på den sam­le­de øko­no­mi­ske ud­for­dring at fl yt­te an­sva­ret fra én in­stans til en an­den

BORG­MESTE­REN I GENTOFTE, kon­ser­va­ti­ve Hans Toft , er gar­vet nok til at vi­de, at når han på for­si­den af Berlingske med­del­er, at kom­mu­nen over­ve­jer at ind­kvar­te­re fl ygt­nin­ge i palæ­er i for­bin­del­se med et fre­det slot, så spær­rer man øj­ne­ne op. Det fo­re­kom­mer jo sim­pelt­hen som en ba­rok løs­ning. Og na­tur­lig­vis er Gen­toft e ik­ke en kom­mu­ne, hvor de bil­li­ge bo­li­ger hæn­ger på træ­er­ne. Men det må de jo så gø­re no­get ved. Gen­toft e – kom­mu­nen, der sid­ste år fi k øget sin an­del af fl ygt­nin­ge mar­kant, eft er det kom frem, at kom­mu­nen hav­de talt au pair­pi­ger med i pulj­en – må op­fø­re sig so­li­da­risk med re­sten af lan­dets kom­mu­ner. El­ler be­ta­le en an­den kom­mu­ne for at løft e op­ga­ven.

An­dre ste­der for­tæl­ler kom­mu­ne eft er kom­mu­ne, at det kom­mer til at gå ud over ker­ne­vel­fær­den, når ud­gift er­ne til fl ygt­nin­ge for al­vor slår igen­nem på bud­get­ter­ne i år og i åre­ne frem­over. Det er den øm­me­ste po­li­ti­ske tå, kom­mu­ner­ne kan jok­ke på, for på Chri­sti­ans­borg har po­li­ti­ker­ne ik­ke lyst til at stå på mål for, at gam­le fru Han­sen skal lig­ge læn­ge­re i sin ble, el­ler at lil­le Jo­han­ne får fær­re voks­ne om­kring sig i bør­ne­ha­ven. Vel­færds­for­rin­gel­ser er en slags kryp­to­nit for po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg. Og det sæt­ter kom­mu­ner­ne un­der et uri­me­ligt pres.

Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil lø­se pro­ble­met med fl ygt­nin­gelands­by­er, som sta­ten skal fi nan­si­e­re, men det kom­mer der jo ik­ke fl ere pen­ge til kom­mu­ner­ne af, for selv­om fi nans­mi­ni­ste­ren fi k høvl på KLs øko­no­mi­ske top­mø­de for at be­skyl­de kom­mu­ner­ne for at jam­re, så har han ret i én ting, nem­lig at ’ det off ent­li­ge’ er én ting. Det er fni­dret kas­se­tænk­ning at tro, at det hjæl­per på den sam­le­de øko­no­mi­ske ud­for­dring at fl yt­te an­sva­ret fra én in­stans til en an­den.

Re­ge­rin­gen har ind­kaldt til to­part­s­for­hand­lin­ger, men har og­så sig­na­le­ret fra be­gyn­del­sen, at det ik­ke bli­ver en arm­læg­ning om fl ere pen­ge, for ud­gangs­punk­tet er nul kro­ner. Fi­nans­mi­ni­ste­ren bli­ver nu nok nødt til at ryste spa­re­gri­sen en

Søs Ma­rie Serup, Den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat Do­nald Trump har over­ra­sket ved at væ­re fa­vo­rit til at bli­ve præ­si­dent­kan­di­dat. Har han over­ra­sket dig? gang. Helt uden pen­ge går det ik­ke. Men re­ge­rin­gen kan fak­tisk gø­re rig­tig me­get for at gø­re det nem­me­re – og der­med bil­li­ge­re – for kom­mu­ner­ne at hånd­te­re ud­for­drin­gen. Til gen­gæld er re­ge­rin­gen og­så afh æn­gig af, at kom­mu­ner­ne gør, som re­ge­rin­gen fo­re­slår – og hur­tigt. Det ud­for­drer kom­mu­ner­nes selv­sty­re og ik­ke mindst selv­for­stå­el­se, men re­ge­rin­gen vil for­sø­ge at tvin­ge de egen­rå­di­ge kom­mu­ner til at væl­ge den bed­ste og bil­lig­ste løs­ning – alt­så en slags ’ one size fi ts all’. ME­DI­ER­NE VIL I den kom­men­de tid fl yde over med hi­sto­ri­er om øko­no­mi­ske trængs­ler, vel­færds­for­rin­gel­ser og vil­de bo­lig­pro­jek­ter. No­get af det er kom­mu­ner­nes pro­fes­sio­nel­le lob­byind­sats, men no­get af det er og­så ud­tryk for de bar­ske re­a­li­te­ter. Re­ge­rin­gen vil kom­me un­der et mas­sivt krydspres, hvor po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg for­lan­ger løs­nin­ger, der kan hjæl­pe kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne, og kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne vil kon­stant le­ve­re skyts og ca­ses, der på­vi­ser ud­for­drin­ger­ne og gør man­ge løs­nin­ger til ab­sur­di­te­ter – som f. eks. slot­sind­kvar­te­ring. Men det æn­drer ik­ke ved, at det dan­ske sam­fund i fæl­les­skab skal fi nde en prak­tisk løs­ning. Og den kom­mer al­le til at bi­dra­ge til!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.