Hver an­den er FØDT TIL AT BLI­VE FED

Ve­jer du for me­get, kan de ek­stra ki­lo væ­re op til 80 pro­cent ar­ve­ligt be­tin­get. Ny vi­den afslører, hvor­dan 188 fed­me­ge­ner på­vir­ker dit BMI og be­stem­mer, om du er æb­le- el­ler pæ­re­for­met

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Idræt og Er­næ­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Me­re end 300.000 men­ne­skers ge­ner er ble­vet kort­lagt si­den 2007 og sam­men­holdt med blandt an­det fed­me. Indtil vi­de­re har for­sker­ne i men­ne­skets ar­ve­mas­se fun­det 188 va­ri­a­tio­ner, hvor der er sta­ti­stisk sam­men­hæng til fed­me.

» Hver en­kelt va­ri­a­tion bi­dra­ger kun gan­ske lidt til en øget ri­si­ko for fed­me. Men har du ar­vet man­ge, er du me­re dis­po­ne­ret, « for­kla­rer pro­fes­sor Oluf Bor­bye Pe­der­sen.

» Når vi har fun­det de for­ment­lig tu­sin­der af fed­me­ge­ner i vo­res dna, kan vi for­kla­re, hvor­for nog­le er 50 ki­lo tun­ge­re end an­dre, « ly­der det fra Oluf Bor­bye Pe­der­sen. På­vir­ker vægt og fedt­for­de­ling Nog­le af de 188 gen­va­ri­an­ter slår hår­de­re igen­nem end an­dre. Et af dem er FTO . En sær­lig va­ri­ant i FTO­ge­net er så hyp­pig, at det fak­tisk er 40 pro­cent af be­folk­nin­gen, der har den. Hvis man har den­ne va­ri­ant i en­kel­tud­ga­ve, ve­jer man i gen­nem­snit 1,2 ki­lo me­re end dem, der ik­ke har den. Har man gen­va­ri­an­ten i dob­belt ud­ga­ve, hvil­ket gæl­der for 16 pro­cent af be­folk­nin­gen, ve­jer man tre ki­lo me­re, « for­tæl­ler Oluf Bor­bye Pe­der­sen.

Ny forsk­ning med dansk del­ta­gel­se, off ent­lig­gjort i Na­tu­re i år, vi­ser, hvor­dan om­trent 150 gen­va­ri­an­ter på­vir­ker vo­res vægt og fedt­for­de­ling.

» Godt 100 gen­va­ri­an­ter for­ø­ger vo­res ri­si­ko for et højt BMI, mens de re­ste­ren­de 50 va­ri­an­ter er med til at be­stem­me, om man bli­ver æb­le- el­ler pæ­re­for­met, « for­tæl­ler eli­te­for­sker Tu­ne Pers fra Bo­ston Chil­dren’s Ho­spi­tal og Har­vard Me­di­cal School i USA. Han er en af for­sker­ne bag den ba­ne­bry­den­de nye forsk­ning.

De cir­ka 100 gen­va­ri­an­ter på­vir­ker vo­res hjer­ne og ap­pe­ti­tre­gu­le­ring. De sid­ste 50 styk­ker sid­der blandt an­det i fedt­cel­ler­ne i bug­hu­len, så vi let­te­re depo­ne­rer fedt dér, hvor det er al­ler­far­ligst og øger ri­si­ko­en for en ræk­ke syg­dom­me som di­a­be­tes 2 og åre­for­kal­k­ning.

» Indtil vi­de­re har vi kun set top­pen af is­b­jer­get. Vi har kun fun­det de hyp­pig­ste fed­me­ge­ner. Vi mang­ler sta­dig al­le de sjæld­ne, « si­ger Oluf Bor­bye Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.