Fem må­der for­sker­ne vil gø­re dig slank på i frem­ti­den:

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Pro­fes­sor Oluf Bor­bye Pe­der­sen: » Jeg tror, at ’ nut­ri­geno­mi­cs’ og ’ exerci­se­geno­mi­cs’ bli­ver nog­le af frem­ti­dens red­ska­ber til at fore­byg­ge sy­ge­lig over­vægt. Der er grund til at tro, at det er in­di­vi­du­elt, hvil­ke for­mer for mad el­ler mo­tion, der er go­de for os. Man kan godt fo­re­stil­le sig, at en frem­ti­dig for­stå­el­se for, hvad der er godt for net­op dig i for­hold til dit per­son­li­ge gen­kort, vil væ­re mo­ti­ve­ren­de for, at du gør det. « Gen­for­sker Tu­ne Pers: » Med go­de bio­mar­kø­rer for vægtæn­dring kan vi scre­e­ne ny­fød­te og iden­ti­fi ce­re dem, der har en størst ri­si­ko for at ud­vik­le fed­me se­ne­re i li­vet. På den må­de kan vi skræd­der­sy fore­byg­gel­sen ved at gå i tid­lig di­a­log med for­æl­dre­ne om kost, mo­tion og fx stresshånd­te­ring for at und­gå, at bar­net ud­vik­ler svær over­vægt. « Gen­for­sker Ca­mil­la Sche­e­le: » Vi ved, at det fedt­for­bræn­den­de bru­ne fedt­væv kan ak­ti­ve­res af kul­de og vis­se pro­te­i­ner i men­ne­sker. Hvis vi kan bru­ge den vi­den, til at la­ve læ­ge­mid­ler, der gør det sam­me, kan vi for­hå­bent­lig ju­ste­re den in­di­vi­du­el­le ev­ne til at hol­de væg­ten på et sundt ni­veau. På den må­de får vi må­ske det bru­ne el­ler bei­ge fedt­væv til at bræn­de det us­un­de hvi­de fedt­væv væk. « Fed­me­for­sker Les­li Hings­trup Lar­sen: » Når vi ved, hvor på ge­ner­ne, fej­le­ne sid­der, kan vi i frem­ti­den gå me­get præ­cist ind og ret­te dem. Man vil kun­ne bru­ge en ny form for gen­te­ra­pi til det - gen- edi­te­ring - som er man­ge gan­ge me­re må­l­ret­tet end gen­te­ra­pi. Man kan fo­re­stil­le sig, at man må­l­ret­te det så me­get, at man kan gå ind i helt spe­ci­fi kt fedt­væv el­ler et be­stemt or­gan og ret­te fej­le­ne i de ge­ner, der sid­der der el­ler gø­re funk­tio­nen af et be­stemt gen bed­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.