Us­und mad

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Går man til­ba­ge i ti­den, var det nor­malt at ha­ve pe­ri­o­der med ufri­vil­lig sult. Den tid er for­bi. I dag har vi et over­fl od­s­sam­fund, hvor fl er­tal­let har en re­la­tivt god øko­no­mi, og ad­gan­gen til mad er nem. Især den us­un­de, kal­o­ri­e­tun­ge mad er bil­lig og let­til­gæn­ge­lig. Vi mang­ler fra na­tu­rens si­de eff ek­ti­ve brem­se­me­ka­nis­mer til at be­skyt­te os mod kon­stant over­spis­ning. Det er ik­ke spor far­ligt at væ­re lidt sul­ten. Så­dan gør du:: Vi skal læ­re at rum­me og me­stre sul­ten uden he­le ti­den at eft er­kom­me den, hvis vi vil und­gå sy­ge­lig over­vægt. Med Sund­heds­sty rel­sens an­be­fa­lin­ger i ‘ Små skridt til vægt­tab - der hol­der’ vil du med dis­se fem små æn­drin­ger ta­be ca. 200 gram om ugen og 10 ki­lo på 12 må ne­der: Er­stat 50 g slik hver aft en med 1 æb­le. Er­stat 40 g fedt kød­på­læg til frokost hver dag med 40 g ma­gert kød­på­læg. Er­stat sød­mælk med mini­mælk i to kop­per caff e lat­te om da­gen. Er­stat 100 g kogt pas­ta med 100 gu­lerod tre gan­ge om ugen. Drik 3 glas vin min­dre om ugen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.