Fy­sisk doven­skab

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Når tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner ik­ke kæm­pe­de med en fed­me­epi­de­mi, er det an­ta­ge­ligt for­di, de var me­get me­re fy­sisk ak­ti­ve i de­res ar­bej­de. I dag for­bræn­der vi stort set ik­ke ener­gi på ar­bej­det. Når vi kom­mer hjem, fri­ster me­re inak­ti­vi­tet, som tv og internet. Så­dan gør du: Fed­men blev for al­vor skabt, da sam­fun­det æn­dre­de sig så ra­di­kalt, at der mang­le­de ind­byg­ge­de fy­si­ske ak­ti­vi­te­ter i hver­da­gen. Der­for er vi i dag nødt til selv at byg­ge det ind kun­stigt ved til­bud om mo­tion på ar­bejds­plad­sen, at cyk­le til ar­bej­de el­ler en tur i fi tnes­scen­tret, når vi kom­mer hjem. Man bør føl­ge Sund­heds­sty rel­sens an­be­fa­ling om at væ­re fy­sisk ak­tiv mindst 60 mi­nut­ter om da­gen, hvis man vil bru­ge fy­sisk ak­ti­vi­tet til at frem­me et vægt­tab. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.