Af­de­ling ramt af på­sat­te bran­de

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TRE DRAB Tre til­sy­ne­la­den­de på­sat­te bran­de ram­te den af­de­ling på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor en nu 31årig sy­geple­jer­ske iføl­ge po­li­tiets til­ta­le i 2012 dræb­te en pa­tient med en gift ig co­ck­tail af mor­fi n og ste­so­lid. Bran­de­ne blev til­sy­ne­la­den­de al­drig an­meldt til po­li­ti­et.

Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske er net­op ble­vet til­talt for tre drab og et drabs­for­søg på pa­tien­ter, eft er at hun 1. marts sid­ste år blev an­holdt eft er en dra­ma­tisk nat­te­vagt, hvor der dø­de fi re pa­tien­ter på aku­taf­de­lin­gen, hvor hun ar­bej­de­de.

In­den sin over­fl yt­tel­se til aku­taf­de­lin­gen hav­de hun tid­li­ge­re ar­bej­det på en an­den af­de­ling på sy­ge­hu­set, hvor en 72- årig mand iføl­ge til­ta­len blev dræbt 4. marts 2012.

BT kan nu af­slø­re, at eft er­for­sker­ne fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti ved afh ørin­ger­ne i for­bin­del­se med pa­tientdra­be­ne har få­et kend­skab til, at der om­kring tids­punk­tet for det mistæn­ke­li­ge døds­fald i 2012 var tre til­sy­ne­la­den­de på­sat­te bran­de på den me­di­cin­ske af­de­ling 130, hvor sy­geple­jer­sken den­gang var an­sat. Bran­de blev ik­ke an­meldt År­sa­gen til bran­de­ne blev al­drig fast­lagt, og de blev ik­ke an­meldt til po­li­ti­et, der der­for ik­ke har eft er­for­sket dem. De ufor­klar­li­ge bran­de op­stod blandt an­det i en stue og et lin­ned­rum på af­de­ling M 130. Ved mindst en af dem var sy­geple­jer­sken iføl­ge en kol­le­ga til ste­de.

Un­der eft er­forsk­nin­gen af drabs­sa­ger­ne har en ræk­ke af sy­geple­jer­skens kol­le­ger for­talt po­li­ti­et, at de i lang tid hav­de mistænkt den 31- åri­ge kvin­de for at slå pa­tien­ter ihjel. Mi­stan­ken blev i nog­le ti­fæl­de og­så delt med den le­den­de af­de­lings­sy­geple­jer­ske, men al­li­ge­vel ske­te der til­sy­ne­la­den­de ik­ke me­re.

Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske blev an­holdt 1. marts 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.