Ef­ter­søg­te ki­ne­se­re tvin­ges hjem

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KI­NA Hvis du har lagt dig ud med den ki­ne­si­ske re­ge­ring, er du ik­ke i sik­ker­hed, ba­re for­di du er flyt­tet el­ler flyg­tet ud af lan­det. I 2015 er det lyk­ke­des Ki­na at få 857 ef­ter­ly­ste ki­ne­se­re, der op­holdt sig i ud­lan­det, til­ba­ge til de­res hjem­land, op­ly­ser det ki­ne­si­ske sik­ker­heds­mi­ni­ste­ri­um.

De man­ge hjem­brin­gel­ser er en del af den me­get hem­me­lig­heds­ful­de Ope­ra­tion Ræ­vej­agt, som net­op har til for­mål at få fle­re af de ki­ne­sisk kri­mi­nel­le i ud­lan­det til­ba­ge til rets­for­føl­gel­se på ki­ne­sisk jord.

Men ope­ra­tio­nen har vakt har­me i nog­le lan­de, der me­ner, at de ki­ne­si­ske ef­ter­ret- nings­a­gen­ter ar­bej­der un­dercover - uden til­la­del­se fra de lo­ka­le myn­dig­he­der.

Lan­de­ne si­ger, at de kun får me­get spar­som­me de­tal­jer og in­for­ma­tio­ner, hvis de da får no­gen over­ho­ve­det.

Ope­ra­tion Ræ­vej­agt fo­ku­se­rer mest på øko­no­misk kri­mi­nel­le og kor­rup­te em­beds­mænd. Der er i høj grad ta­le om de sam­me mænd, som præ­si­dent Xi Jin­pings me­get om­tal­te an­ti­kor­rup­tions­kampag­ne ret­ter sig mod. An­ty­der bort­fø­rel­ser Af de 857 hjem­brag­te meld­te 366 sig selv af egen fri vil­je, si­ger sik­ker­heds­mi­ni­ste­ri­et på sin hjem­mesi­de. Der­med an­ty­der de, at næ­sten 500 blev ta­get mod de­res vil­je.

’ Ar­re­sta­tio­ner­ne’ er fo­re­gå­et i ik­ke fær­re end 66 lan­de over he­le ver­den, heri­blandt USA, Spa­ni­en og Ita­li­en. Over 70 pro­cent af de hjem­brag­te hav­de til­bragt over fem år uden for Ki­na.

Sik­ker­heds­mi­ni­ste­ri­et an­non­ce­rer og­så, at man vil op­ret­te en af­de­ling i ud­lan­det til at va­re­ta­ge Ope­ra­tion Ræ­vej­agt fra næ­ste år. Agen­ter på turist­visum I au­gust 2015 skrev New York Ti­mes om ki­ne­si­ske ef­ter­ret­nings­a­gen­ter, som rej­ste ind i USA på et turist­visum og be­nyt­te­de sig af en ’ væb­net stra­te­gi’ til at over­ta­le de­res mål til at rej­se hjem.

Om­ver­de­nens be­kym­ring over Ki­nas ak­ti­vi­te­ter i an­dre lan­de er kun ble­vet stør­re det sid­ste styk­ke tid, ef­ter at fem bog­hand­le­re i Hong­kong for­svandt. De solg­te al­le bø­ger, der var kri­ti­ske over for le­del­sen i Bei­jing.

En af dem, Lee Bo, der har et bri­tisk pas, for­svandt plud­se­ligt i Hong­kong og duk­ke­de op fle­re uger ef­ter i Ki­na, hvor han sag­de, at han » hjalp med en ef­ter­forsk­ning « .

Re­ge­rings­kri­ti­ske ak­ti­vi­ster tror, at ki­ne­si­ske agen­ter kid­nap­pe­de ham, selv­om de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der ik­ke har be­myn­di­gel­se til at ope­re­re i Hong­kong.

En an­den af dem, Gui Min­hai, der har et svensk pas, for­svandt fra Thailand. Et par uger se­ne­re duk­ke­de han op i Ki­na, hvor han for­tal­te, at han nu vil­le ta­ge » juri­disk an­svar « for et fa­ta­lt tra­fi­kuheld, han var in­vol­ve­ret i 11 år tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.