Glæ­der sig til sit nye liv

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

40 ÅR I MOR­GEN » Jeg er me­get glad og lyk­ke­lig og kun­ne ik­ke øn­ske mig en bed­re si­tu­a­tion end den, jeg er i nu, « si­ger Gud­run Bo­je­sen, der i mor­gen fyl­der 40 år og der­med når pen­sions­al­de­ren som so­lo­dan­ser i Den Kgl. Bal­let. Glæ­den skyl­des ik­ke mindst hen­des nye rol­le som mor, eft er at hen­des lil­le søn Ga­bri­el kom til ver­den ti da­ge før jul. Og Gud­run Bo­je­sen er ik­ke ked af, at hun nu skal stop­pe kar­ri­e­ren som so­lo­dan­ser, men fø­ler bå­de en stor fri­hed og glæ­de ved at gå ind i en ny fa­se af li­vet, hvor hun ser man­ge mu­lig­he­der åb­ne sig:

» Jeg sat­ser me­get på at skul­le vi­dere­fø­re Bour­non­vil­le- tra­di­tio­nen og vil selv­føl­ge­lig ger­ne væ­re en del af tea­met på bal­letsko­len, der un­der­vi­ser i Bour­non­vil­le, « si­ger fød­sel­a­ren, der med sin sto­re mu­si­ka­li­tet og sik­re tek­nik, kom­bi­ne­ret med po­esi, yn­de og ud­tryks­fuld mi­mik, er en af sin ge­ne­ra­tions mest bril­lan­te Bour­non­vil­le- dan­se­re. Rost i Lon­don og New York Det hav­de den in­ter­na­tio­na­le pres­se og­så øje for på den sto­re Bour­non­vil­le- festi­val i 2005, hvor Gud­run Bo­je­sen sam­men med Tho­mas Lund, der har væ­ret hen­des vig­tig­ste part­ner gen­nem kar­ri­e­ren, var et helt su­verænt Bour­non­vil­le- par. Sid­ste sæ­son hø­ste­de hun sto­re an­mel­der­ro­ser i Lon­don og New York, da hun sam­men med kol­le­ger fra Den Kgl. Bal­let delt­og i den suc­ces­ri­ge Bour­non­vil­le Ce­le­bra­tion Tour.

» Hun er helt vi­dun­der­lig, « skrev den an­er­kend­te ame­ri­kan­ske kri­ti­ker De­bo­rah Jowitt om Gud­run Bo­je­sen i ti­tel­rol­len i ’ Syl­fi den’. En glans­rol­le, som Gud­run Bo­je­sen gen­nem åre­ne har dan­set i man­ge for­skel­li­ge lan­de og med man­ge for­skel­li­ge part­ne­re. Og i sin tolk­ning har hun for­må­et ik­ke ba­re at gø­re ’ Syl­fi den’ til et svæ­ven­de, fl yg­tigt drøm­me­bil­le­de, men og­så en lok­ken­de og li­den­ska­be­lig kvin­de af kød og blod.

Op­vok­set som balletbarn på Det Kgl. Te­a­ters bal­letsko­le, og med tid- lig in­spira­tion fra sin mors mo­ster, dan­se­ren og Bour­non­vil­le- pæ­da­go­gen Edel Pe­der­sen, har Gud­run Bo­je­sen fra barns­ben få­et Bour­non­vil­le- sti­len ind un­der hu­den. Hun har dan­set he­le Bour­non­vil­le- re­per­toi­ret og har til­med be­væ­get sig ind i mands­dan­sens ver­den i den mun­tre Jo­ck­ey- dans.

I 2013 de­bu­te­re­de Bo­je­sen som Bour­non­vil­le- is­ce­ne­sæt­ter med Den Kgl. Bal­lets ny­op­sæt­ning af ’ La Ven­ta­na’.

Men Gud­run Bo­je­sen har san­de­lig og­så sans for an­det end Bour­non­vil­le. I 2000, hvor hun blev ud­nævnt til so­list, dan­se­de hun in­den for blot to uger for før­ste gang bå­de Odet­te/ Odi­le i ’ Sva­ne­sø­en’ og Au­r­ora i ’ Tor­nero­se’.

Året eft er blev hun ud­nævnt til so­lo­dan­ser, og hun har dan­set frem­træ­den­de par­ti­er i bal­let­ter af vidt for­skel­li­ge koreo­gra­fer, li­ge fra Ba­lan­chine, Lan­der og Flindt til Rat­man­sky, Si­di Lar­bi Cher­ka­oui og ynd­lings­koreo­gra­fen Jirí Ky­lián. Al­tid med tan­ke bag si­ne trin.

Et af kar­ri­e­rens helt sto­re og subli­me høj­de­punk­ter blev hen­des stær­ke og dybt be­væ­gen­de for­tolk­ning af ti­tel­rol­len i Jo­hn Ne­u­mei­ers ’ Ka­me­li­a­da­men’, da bal­let­ten kom på re­per­toi­ret i 2012. Hun blev da og­så hædret med en Re­u­mert som årets dan­ser for sin pragt­præ­sta­tion.

Blandt de man­ge an­dre hæ­ders­be­vis­nin­ger, Gud­run Bo­je­sen har mod­ta­get gen­nem åre­ne, er Te­a­ter- jour­na­li­ster­nes fi ne­ste pris, Te­a­ter­po­ka­len, og Wil­helm Han­sen Fon­dens hæ­der­spris. Vil træ­ne til af­skeds­fo­re­stil­ling På grund af bar­selsor­lov er den op­rin­de­ligt plan­lag­te af­skeds­fo­re­stil­ling med Gud­run Bo­je­sen 16. april afl yst.

» Mit mål er at træ­ne op til som­mer, så jeg må­ske kan med­vir­ke i en form for af­skeds­fo­re­stil­ling til eft er­å­ret, « for­tæl­ler fød­sel­a­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.