TIP BT Skyl­let i ha­vet

BT - - VOORZIJDE PAGINA - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

STORM De se­ne­ste da­ges kraf­ti­ge ve­sten­vind har få­et fa­ta­le føl­ger for et nord­jysk som­mer­hus. Bøl­ger­nes ind­hug i skræn­ten for­an hu­set har knæk­ket det, og nu lig­ger halv­de­len af som­mer­hu­set på stran­den ne­den­for.

Den vind­blæ­ste fri­tids­bo­lig lig­ger i Nør­lev i Hjør­ring Kom­mu­ne, og fle­re storme er skyld i, at hu­set i det se­ne­ste år har lig­get fa­re­tru­en­de tæt på af­grun­den.

Eje­ren af som­mer­hu­set blev ad­va­ret om hu­sets skæb­ne lør­dag af­ten.

» Jeg blev rin­get op af na­bo­en. Han hav­de væ­ret ude at gå med en lom­me­lyg­te og kun­ne se, at hu­set var på vej ned på stran­den, « si­ger som­mer­hu­se­je­ren Chri­sti­an Hart­mann til DR P4 Nord­jyl­land.

Han var i går i Nør­lev for at se på ska­der­ne.

Hjør­ring Kom­mu­ne hav­de gi­vet Chri­sti­an Hart­mann be­sked på at fjer­ne som­mer­hu­set se­ne­st 1. fe­bru­ar. Men nu har bøl­ger­ne alt­så gen­nem­ført ne­driv­nings­ar­bej­det for ham. En ny kamp be­gyn­der Han er ked af ta­bet:

» Na­tu­ren og sta­ten har eks­pro­p­ri­e­ret mit hus. Vi er ble­vet næg­tet at be­skyt­te vo­res ejen­dom si­den 2011, « si­ger Chri­sti­an Hart­mann og fort­sæt­ter:

» Kam­pen for at red­de hu­set er slut, men nu be­gyn­der kam­pen for at få pla­ce­ret skyldspørgs­må­let og gø­re de skyl­di­ge an­svar­li­ge for folks tab. «

Han hen­vi­ser til, at man iføl­ge grund­loven har ret til at be­skyt­te sin ejen­dom. Og han me­ner, at han og fle­re af na­bo­er­ne i om­rå­det har ret til er­stat­ning.

Ejer­ne af fle­re nær­lig­gen­de som­mer­hu­se har nem­lig og­så få­et på­bud af Hjør­ring Kom­mu­ne om at fjer­ne de­res hu­se på grund af den ud­sat­te be­lig­gen­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.