’ Jeg har væ­ret ram

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW

Da Es­b­jerg 6. de­cem­ber tab­te til Søn­derjy­ske og gik på vin­ter­fe­rie, hav­de klub­bens stør­ste stjer­ne Ni­cki Bil­le kun væ­ret hos ve­stjy­der­ne i li­ge godt fem må­ne­der. Helt præ­cist 158 da­ge. På den tid hav­de den kø­ben­havn­ske fod­bold­spil­ler nå­et at sco­re fem mål i 17 Superliga- kam­pe, hvil­ket var nok til at gø­re ham til hol­dets top­sco­rer, og det må si­ges at ha­ve væ­ret et god­kendt før­ste hal­vår for en spil­ler i en ny klub og an­der­le­des om­gi­vel­ser – langt fra den dan­ske ho­ved­stad, de fran­ske bjergsi­der el­ler den span­ske sol, som er ste­der, Ni­cki Bil­le el­lers har fær­de­des.

Eft er ne­der­la­get til Søn­derjy­ske rej­ste han da og­så va­nen tro til­ba­ge til Kø­ben­havn og sin fa­mi­lie, og for­u­de ven­te­de en må­neds pau­se og af­slap­ning, in­den Ni­cki Bil­le skul­le til­ba­ge til den jy­ske ve­st­kyst og op­fyl­de det næ­ste hal­ve år af en tre­årig kon­trakt.

En for­holds­vis lang kon­trakt, som Ni­cki Bil­le skrev un­der på i som­mer, for­di han tro­e­de på suc­ces i den blå- hvi­de trø­je. El­ler som han for­tal­te i et in­ter­view med BT – Es­b­jergs in­ter­es­se for at skri­ve med ham var så ud­talt, at han ik­ke var i tvivl om at skift e de fran­ske sta­dio­ner og Evi­an ud med Blue Wa­ter Are­na, og der­for af­vi­ste han blandt an­det og­så Brønd­by over te­le­fo­nen ved for­hand­lings­bor­det på sam­me sta­dion. Det var kær­lig­hed ved før­ste blik. den uund­gå­e­li­ge skils­mis­se Men det bli­ver ik­ke til fl ere kam­pe for Es­b­jerg i den­ne om­gang.

Ons­dag brød par­ter­ne sa­m­ar­bej­det, da han blev solgt til de pol­ske me­stre, Lech Poz­nan. Es­b­jergs di­rek­tør, Sø­ren Poul­sen, har for­kla­ret sal­get af Ni­cki Bil­le så­le­des:

» Som Ni­cki Bil­les op­hold i EfB har ud­vik­let sig, har vi ik­ke set no­gen vej til et kon­struk­tivt, frem­ti­digt sam­ar­bej­de. Ni­cki fyl­der som ty­pe me­get i en trup, og han har med sin kamp­vil­je og ihær­dig­hed ero­bret man­ge fan­hjer­ter i ti­den i EfB. Men bå­de han og vi vur­de­rer, at han vil­le bli­ve van­ske­lig at in­te­gre­re i det fæl­les­skab, ch­eft ræ­ner Jonas Dal øn­sker at ska­be i su­per­liga­trup­pen, « sag­de di­rek­tø­ren på Es­b­jergs hjem­mesi­de.

Da­gen før skift et kun­ne den lo­ka­le avis Jyd­ske Ve­st­ky­sten un­der over­skrif­ten ’ den uund­gå­e­li­ge skils­mis­se’ kom­me et dyk dy­be­re ned i en for­kla­ring på af­ske­den med Ni­cki Bil­le. Med ano­ny­me kil­der har avi­sen be­ret­tet om, at Ni­cki Bil­les selv­for­stå­el­se hav­de en stor del af an­sva­ret for sal­get, og at spil­ler­trup­pen ik­ke kun­ne hånd­te­re en van­ske­lig kol­le­ga uden no­gen form for sel­vind­sigt over for pres­sen. Sam­ti­dig var hold­kam­me­ra­ter­ne util­fred­se med, at Ni­cki Bil­le al­tid var at fo­re­træk­ke i star­top­stil­lin­gen, selv om han ’ sjæl­dent kæm­pe­de sig op til blot at væ­re den næstdår­lig­ste spil­ler i hver­da­gen’.

BT har som det før­ste me­die i Dan­mark in­ter­viewet Ni­cki Bil­le om, hvor­for han så hur­tigt har afb rudt sa­m­ar­bej­det med Es­b­jerg, og hvad han tror, der lig­ger bag de ord, den dan­ske klub og den lo­ka­le avis har sendt ham ud af dø­ren med, og an­gri­be­ren in­drøm­mer, at for­hol­de­ne uden for ba­nen gjor­de det van­ske­ligt for ham at bli­ve en suc­ces i det ve­st­li­ge Jyl­land.

Ni­cki Bil­le for­tæl­ler nem­lig nu åbent og ær­ligt, at han blev ramt af en de­pres­sion, da han og hans tid­li­ge­re mo­delkæ­re­ste Lyk­ke May for­lod hin­an­den i novem­ber. Ni­cki fyl­der som ty pe me­get i en trup, og han har med sin kamp­vil­je og ihær­dig­hed ero­bret man­ge fan­hjer­ter i ti­den i EfB. Men bå­de han og vi vur­de­rer, at han vil­le bli­ve van­ske­lig at in­te­gre­re i det fæl­les­skab

» Jeg har haft en pe­ri­o­de, hvor jeg har væ­ret rig­tig ked af det og ik­ke væ­ret glad. Jeg blev fak­tisk ramt af en de­pres­sion, da Lyk­ke May og jeg gik fra hin­an­den, og det var be­stemt hårdt for mig at mi­ste hen­des søn, som jeg så som min egen. Jeg er el­lers en rig­tig glad dreng og udad­vendt, men jeg har ba­re haft en pe­ri­o­de, hvor jeg har væ­ret me­get in­de­luk­ket. Det skyl­des per­son­li­ge pro­ble­mer, og hvis det er at ska­be pro­ble­mer for klub­ben, så ved jeg ik­ke hvad. Det ta­ger jeg ik­ke på min kap­pe, « si­ger Ni­cki Bil­le og fort­sæt­ter:

» Jeg vil si­ge det så­dan, at jeg sy­nes, det er utro­ligt strengt, at Es­b­jerg nu bru­ger imod mig, at jeg har fyldt for me­get i om­klæd­nings­rum­met og var van­ske­lig at in­te­gre­re i et fæl­les­skab. Jonas Dal kom ind i Es­b­jerg på et tids­punkt, hvor jeg nok var in­de i min hår­de­ste pe­ri­o­de i mit liv. Og hvis det at væ­re ked af det er at ska­be pro­ble­mer, så o. k., så har jeg skabt pro­ble­mer. Sø­ren Poul­sen ved godt, hvad jeg gik igen­nem. Han var dér, og han hjalp mig og­så på da­væ­ren­de tids­punkt, « si­ger Ni­cki Bil­le, der ik­ke er enig i Jy­ske Vest­ky­stens ar­ti­kel om, at han fi k spe­ci­al­be­hand­ling i Es­b­jerg og ik­ke gav sig fuldt ud i træ­nin­ger­ne.

» Jeg har gi­vet alt, hvad jeg kun­ne, hver evig ene­ste dag til træ­ning og i kamp. Jeg sy­nes, det er mær­ke­ligt at skri­ve. Det må jeg ær­ligt in­drøm­me, for jeg har al­tid væ­ret på hold­kor­tet, og jeg kan ik­ke rig­tigt næv­ne no­gen præ­sta­tio­ner, hvor jeg har væ­ret de­ci­de­ret dår­lig, så jeg kan ik­ke se, hvor­for jeg ik­ke skul­le spil­le. Jeg var trods alt top­sco­rer og af­gø­ren­de i nog­le kam­pe. Hvis der har væ­ret nog­le hold­kam­me­ra­ter, der har syn­tes no­get for­kert om mig, kan det godt skyl­des, at kom­mu­ni­ka­tio­nen har væ­ret dår­lig. Det var ik­ke al­le hold­kam­me­ra­ter, der vid­ste, hvad der fo­re­gik i mit liv, og det va­re­de i to må­ne­der, før jeg kom oven på igen og føl­te mig stærk og med over­skud. «

» Jeg er skuff et over, hvad de har sagt om mig. Alt­så, min kom­mu­ni­ka­tion med Es­b­jerg har he­le ti­den væ­ret god. Jeg har ik­ke haft no­get pro­blem med no­gen der­u­de over­ho­ve­det. Så jeg var da ked af at læ­se de her ting om mig, og det har jeg da og­så skre­vet til Sø­ren Poul­sen. Ud over de skri­ve­ri­er har jeg ik­ke haft no­gen dår­lig af­sked med Es­b­jerg. Jeg sy­nes, det er nog­le enormt sø­de men­ne­sker, der er der­u­de med Ni­els Erik Søndergaard, Sø­ren Poul­sen og folk om­kring klub­ben. Og jeg har væ­ret utro­ligt glad for at væ­re der. Det har jeg vir­ke­lig. Jeg kom til Es­b­jerg og søg­te sta­bi­li­tet, men det blev alt an­det end det. Det er pis­se­ær­ger­ligt. « An­der­le­des fod­bold­fi lo­so­fi Sam­ti­dig med, at Ni­cki Bil­le har væ­ret igen­nem en de­pres­sion, og Es­b­jerg- lyk­ken be­gynd­te at smul­dre, er der dog og­så et sport­s­ligt for­mål med, at han for 12. gang i kar­ri­e­ren har skift et klub.

» Der er man­ge ting i det her skift e. Som al­le kun­ne se, var jeg pis­seg­lad for at kom­me til Es­b­jerg, men jeg må og­så væ­re ær­lig at si­ge, at da jeg kom til klub­ben, var det Ni­els Fre­de­rik­sen, der var træ­ner, og det var ham, der vil­le ha­ve mig. Den­gang hav­de Es­b­jerg en fod­bold­fi lo­so­fi , der pas­se­de til mig med højt og ag­gres­sivt pres. Det er de kva­li­te­ter, jeg og­så har. Fem må­ne­der eft er har der væ­ret tre træ­ne­re i Es­b­jerg, og med al respekt for Jonas Dals fod­bold­fi lo­so­fi er den an­der­le­des, end min er. «

» Selv­føl­ge­lig skal der væ­re et fæl­les­skab, men det var lidt for me­get i Es­b­jerg til min smag. Til sidst hang vo­res fod­bold­fi lo­so­fi ba­re ik­ke sam­men, som den gjor­de, da jeg kom. Ik­ke no­get ondt ord om Jonas Dals fod­bold­fi lo­so­fi , og den skal han og­så ha­ve lov til at ha­ve, men jeg sy­nes ba­re ik­ke, at jeg rig­tigt kun­ne få mi­ne kva­li­te­ter frem med den må­de, han vil­le spil­le på, hvor man hur­tigt skal til­ba­ge og stå, når man mi­ster bol­den.

Ni­cki Bil­le 2006: 2007: 2008: 2008: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016:

Det er fair nok, at folk kri­ti­se­rer mig for at skift e me­get klub. Det er ed­der­ma­ne­me og­så stres­sen­de og træt­ten­de for mig. Det er be­stemt ik­ke no­get, jeg er gå­et eft er Sæl­ges til Reg­gi­na fra Frem Ud­le­jes til Mar­ti­na Ud­le­jes til Luc­che­se Skift er til FC Nord­s­jæl­land Sæl­ges til Vil­lar­re­al Ud­le­jes til El­che Ud­le­jes til Rayo Val­leca­no Skift er til Ro­sen­borg Sæl­ges til Evi­an Sæl­ges til Es­b­jerg Sæl­ges til Lech Poz­nan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.