T af en de­pres­sion’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg fø­ler, at jeg har nog­le go­de kva­li­te­ter i højt og ak­tivt pres. Jeg får selv­til­lid, når jeg er op­pe at pres­se højt, og mod­stan­der­ne spar­ker bol­den ud over si­de­linj­en, og det kun­ne jeg desvær­re ik­ke få frem un­der Jonas Dal. «

» Al­li­ge­vel var det slet ik­ke pla­nen, at jeg skul­le skift e, men da Lech Poz­nan kom, sag­de jeg med det sam­me til min agent, at det skul­le jeg. Jeg vil­le ha­ve det her step op i min kar­ri­e­re. Det er en kæm­pe, kæm­pe mu­lig­hed for mig at kom­me til den­ne her klub. «

» Lech Poz­nan er en klub, der vil vin­de hver gang. De ac­cep­te­rer ik­ke at ta­be, og en an­den­plads er ik­ke nok. De vil vin­de tit­ler, og jeg sav­ner ba­re det med at spil­le om tit­ler, som jeg gjor­de i Ro­sen­borg. Det fø­ler jeg, at jeg kan gø­re her med det enor­me pres, der er. Man kan ba­re se på klub­bens fans. Al­le si­ger, at det er nog­le af Eu­ro­pas bed­ste, og i sid­ste sæ­son hav­de de om­kring 23.000 i snit på hjem­me­ba­ne. De er så sinds­sy­ge, og det er li­ge no­get for mig. Jeg el­sker så­dan no­get, og de el­sker folk, der kæm­per rø­ven ud af buk­ser­ne. Bå­de klub­ben og jeg sy­nes, at det her er det per­fek­te match, « for­kla­rer Ni­cki Bil­le. Når jeg tæn­ker på mi­ne bed­ste pe­ri­o­der som fod­bold­spil­ler, er det, når jeg ik­ke har haft en kæ­re­ste, og jeg ba­re kan fo­ku­se­re på fod­bold

Han un­der­stre­ger, at ti­den har læ­get sår­e­ne over brud­det med Lyk­ke May, og at han er kom­met stær­ke­re ud på den an­den si­de. Lyk­ke May var ik­ke god for ham, eft er­ra­tio­na­li­se­rer Ni­cki Bil­le.

» Nu er jeg sing­le, jeg har ik­ke no­gen kæ­re­ste, som jeg skal ta­ge mig af. Nu sag­de jeg, at jeg var ked af det på et tids­punkt, men nu er jeg den mest lyk­ke­li­ge mand. Det bed­ste, der er sket for mig, er, at Lyk­ke og jeg ik­ke er sam­men. Det er det vir­ke­lig. Hun var ik­ke god for mig. Nu er jeg ale­ne og kan fo­ku­se­re ude­luk­ken­de på fod­bold. Jeg kan bli­ve i klub­ben og træ­ne ek­stra. Jeg kan læ­re spro­get, og jeg kan kon­cen­tre­re mig om at spil­le fod­bold. Jeg skal ik­ke tæn­ke på, at jeg skal skyn­de mig hjem, for­di der er en da­me der­hjem­me, der må­ske ke­der sig. «

» Når jeg tæn­ker på mi­ne bed­ste pe­ri­o­der som fod­bold­spil­ler, er det, når jeg ik­ke har haft en kæ­re­ste, og jeg ba­re kan fo­ku­se­re på fod­bold. Jeg skal bli­ve en ma­ski­ne nu. Jeg skal styr­ke­træ­ne og få min bed­ste pe­ri­o­de. Jeg skal ha­ve no­get ud af det her. Det me­ner jeg vir­ke­lig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.