Å RE­KORD­J­AGT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLÅ BOG

ha­ve spej­let os i hans suc­ces.

Hen­rik Kri­stoff er­sen er nem­lig brand­varm. Som den før­ste al­pi­ne skilø­ber no­gen­sin­de har han i sam­me sæ­son vun­det de klas­si­ske Wor­ld Cup- løb i Adel­bo­den, Wen­gen, Kitzbühel og Schlad­m­ing. Og nu jag­ter han en an­den re­kord: Flest Wor­ld Cup- sej­re i sam­me sæ­son.

Den de­ler le­gen­der­ne In­ge­mar Sten­mark, Al­ber­to Tomba og Marc Girardelli, der i hen­holds­vis 1977, 1985 og 1995 strøg til tops ik­ke fær­re end syv gan­ge. Tæt på drøm­me­må­let Hen­rik Kri­stoff er­sen er med seks sej­re tæt på drøm­me­må­let, eft er­som der in­den sæ­so­n­af­slut­nin­gen re­ste­rer tre løb: i Yuzawa Na­e­ba 14. fe­bru­ar, Kranjska Gora 6. marts og St. Mo­ritz 20. marts.

» Hen­rik er et ski­ge­ni. I den­ne sæ­son har han vun­det seks af syv Wor­ld Cup- løb og har end­nu ik­ke væ­ret dår­li­ge­re pla­ce­ret end num­mer to. Han er i øje­blik­ket to­tal­do­mi­ne­ren­de i sla­loms­por­ten, « ci­te­res den tid­li­ge­re nor­ske skilands­hold­stræ­ner Ma­ri­us Ar­ne­sen for at si­ge til dag­bla­det VG, der spør­ger om Hen­rik Kri­stoff er­sens præ­sta­tio­ner tå­ler sam­men­lig­ning med Sten­mark, Tomba og Girardelli. Hen­rik er et ski­ge­ni. I den­ne sæ­son har han vun­det seks af syv Wor­ld Cup- løb og har end­nu ik­ke væ­ret dår­li­ge­re pla­ce­ret end num­mer to. Han er i øje­blik­ket to­tal­do­mi­ne­ren­de i sla­loms­por­ten

» Ja, men det er lø­be­re, som præ­ste­re­de på et højt ni­veau over en lang, lang pe­ri­o­de. Hen­rik gør i øje­blik­ket alt rig­tigt. Han er ba­re 21 år, og vi skal ba­re glæ­de os til fort­sæt­tel­sen, « si­ger Ma­ri­us Ar­ne­sen.

Med sej­ren tirs­dag aft en i Schlad­m­ing har Hen­rik Kri­stoff er­sen i den­ne sæ­son ind­kas­se­ret tre mio. kro­ner i pen­ge­præ­mi­er. Her­u­d­over kom­me sponsor­ind­tæg­ter, som iføl­ge VG er mindst li­ge så sto­re.

Det har iføl­ge den nor­ske Fi­nansa­vi­sen få­et fa­mi­li­en Kri­stoff er­sen til at føl­ge rå­d­gi­ve­res råd om at op­ret­te et nyt ma­na­ge­ment­fi rma, så han eft er sin fl yt­ning fra Nor­ge til Østrig ik­ke får et skat­tes­mæk.

» Vi har rå­d­gi­ve­re, som er in­de i reg­ler­ne. Skul­le vi ha­ve ro­det med det­te selv, vil­le vi i ren og skær uvi­den­hed ri­si­ke­re at lø­be ind i ulov­lig­he­der, « si­ger Hen­rik Kri­stoff er­sens far til avi­sen. Ko­pi af Sten­mark Her­med går Hen­rik Kri­stoff er­sen i In­ge­mar Sten­marks fod­spor. Så­le­des fl yt­te­de sven­ske­ren og­så i skat­te­ly - til Mo­na­co - da han i å r ene o m - kring 19 8 0 var på top­pen af sin kar­ri­e­re.

I det he­le ta­get har Hen­rik Kri­stoff er­sen og In­ge­mar Sten­mark en del til fæl­les.

Ak­ku­rat som sven­ske­ren kan nord­man­den ven­de en til­sy­ne­la­den­de håb­løs si­tu­a­tion til sejr.

Det så man så sent som 24. ja­nu­ar i Kitzbühel, hvor Hen­rik Kri­stoff er­sen eft er før­ste gen­nem­løb hav­de 12. bed­ste tid. Ik­ke de­sto min­dre ero­bre­de han eft er et frem­ra­gen­de an­det gen­nem­løb den sam­le­de sejr og var sam­men­lagt 0,61 sek. hur­ti­ge­re end nær­me­ste kon­kur­r­rent, Mar­cel Hirs­cher, fra Østrig.

HEN­RIK KRI­STOF­FER­SEN

Født 2 juli 1994 i Lø­renskog, Nor­ge Vandt bron­ze ved OL 2014 i So­chi. Har her­u­d­over vun­det seks ung­doms­ver­dens­mester­ska­ber og har 10 sej­re i se­ni­o­rer­nes Wor­ld Cup. SEJ­RE I TRÆK har sendt Ju­ven­tus til tops i Se­rie A. I går lag­de Chie­vo ryg til et ne­der­lag på hjem­me­ba­ne på 0- 4. Det re­ge­ren­de mester­hold fi k en elen­dig start på sæ­so­nen med to ne­der­lag i træk eft er­fulgt af end­nu fl ere svip­se­re.

80 per­so­ner kom til ska­de i for­bin­del­se med et slags­mål mel­lem hoo­ligans og ty sk po­li­ti, da fod­bold­klub­ben FC Uni­on lør­dag fejre­de sin 50 års­dag.

Det op­ly­ste po­li­ti­et i Ber­lin i går. Ho­ved­stads­klub­ben fejre­de sit ju­bilæum med en ven­skabs­kamp mod Au­stria Salz­burg fra Østrig. Før kam­pen var der ar­ran­ge­ret en march mod sta­dion, og det var i den for­bin­del­se, at po­li­ti og hoo­ligans kom i kamp.

Op mod 1000 til­sku­e­re delt­og i marchen, og da den nær­me­de sig sin en­de­sta­tion ved sta­dion, be­gynd­te fl ere at lø­be, da de skul­le tjek­kes for med­bragt fyr­vær­ke­ri. Det fi k po­li­ti­et til at stop­pe fl ere af dem, og så kom det til re­gu­lært slags­mål.

For at dæm­pe uro­lig­he­der­ne måt­te po­li­ti­et til sidst an­ven­de tå­re­gas.

Blandt de til­ska­de­kom­ne er 21 po­li­ti­be­tjen­te og 26 per­so­ner, der op­t­rå­d­te ag­gres­sivt. Der­u­d­over kom fl ere fred­som­me­li­ge sta­diongæn­ge­re til ska­de.

18 hoo­ligans blev ta­get med på po­li­ti­sta­tio­nen, og fl ere af dem ri­si­ke­rer nu sig­tel­ser for grov vold.

Kam­pen mel­lem FC Uni­on og Au­stria Salz­burg end­te med en 5- 0sejr til vær­ter­ne. 22- åri­ge Emil Berg­gre­en skif­ter til Mainz 05 fra Ein­tra­cht Brauns­chweig på en kon­trakt frem til som­me­ren 2019.

Den tid­li­ge­re Ho­bro- an­gri­ber har sco­ret 10 gan­ge i 26 kam­pe for Brauns­chweig det se­ne­ste år. I sam­me pe­ri­o­de er det ble­vet til fem må­l­gi­ven­de afl eve­rin­ger.

» Emil Berg­gre­en er en ty pisk trans­fer for Mainz 05. Han er en ung ud­vik­lings­spil­ler, som vi gen­nem læn­ge­re tid har haft et godt øje til, « si­ger Mainz- ma­na­ger, Chri­sti­an Hei­del, til klub­bens hjem­mesi­de.

» Han har gjort godt op­mærk­som på sig selv i 2. Bun­des­liga, og vi har til­lid til, at han kan ud­vik­le sit po­ten­ti­a­le hos os og hæ­ve det til Bun­des­liga- ni­veau, « si­ger Hei­del. Mainz rå­der i for­vej­en over den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Niki Zim­ling i trup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.