GAV KO­NEN 50 MIO.

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SKILS­MIS­SE den­gang var ek­stra­va­gant, kan BT i dag af­slø­re. Be­skyt­tet af æg­te­pagt An­ders Kirk Jo­han­sens Le­go- arv er godt gemt væk bag en æg­te­pagt, men fryg­te for sin øko­no­mi­ske frem­tid – det be­hø­ver den tid­li­ge­re Le­go- frue næp­pe.

For selv om hun og den 38- åri­ge Le­go- ar­ving, An­ders Kirk Jo­han­sen, er gå­et fra hin­an­den, så bør hen­des kon­to væ­re godt spæk­ket med Leg­o­mil­li­o­ner. Kort før par­rets br­ud blev of­fent­ligt kendt, fik hun nem­lig en kæm­pe mil­li­onga­ve af sin da­væ­ren­de mand.

50 mil­li­o­ner kro­ner gav An­ders Kirk Jo­han­sen til sin nu for­hen­væ­ren­de ko­ne. Det frem­går af en ting­lyst ga­ve­æg­te­pagt, som par­ret fik la­vet i fe­bru­ar 2015, som til­læg til de­res al­le­re­de ek­si­ste­ren­de æg­te­pagt. Et greb i lom­men Iføl­ge fa­mi­li­e­retsad­vo­kat Rik­ke Frøs­d­strup er bå­de be­lø­bet, og må­den det bli­ver gi­vet på, gan­ske usæd­van­ligt.

» 50 mil­li­o­ner kro­ner er må­ske ik­ke så me­get i for­hold til den sam­le­de for­mue, der er. Men i for­hold til an­dre sa­ger er det et me­get stort be­løb. Med en ga­ve­æg­te­pagt er der ta­le om en ga­ve, han gi­ver til sin ko­ne, og det har ik­ke no­get med bo­de­ling at gø­re. Det er ik­ke no­get, man nor­malt ser i for­bin­del­se med skils­mis­ser, « si­ger Rik­ke Frød­strup, der i ti år har ar­bej­det med fa­mi­li­e­rets­sa­ger i ad­vo­kat­fir­ma­et Ad­vo­dan. Dyr dreng For 50 mil­li­o­ner vil Anja Bu­chwald – der ef­ter bryl­lup­pet hed Anja Kirk Jo­han­sen – kun­ne kø­be en af Dan­marks dy­re­ste hu­se. Kon­tant.

Ga­ven kom­mer da hel­ler ik­ke fra no­gen Hr.- hvem- som- helst.

An­ders Kirk Jo­han­sen, er nevø til Dan­marks ri­ge­ste mand, Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, og ol­de­barn af Le­go­grund­læg­ger Ole Kirk Kri­sti­an­sen.

Hans gi­gan­ti­ske for­mue blev op­rin­de­lig sik­ret med en æg­te­pagt, som par­ret la­ve­de i for­bin­del­se med de­res bryl­lup. I æg­te­pag­ten er der ind­skre­vet, at beg­ge par­ter har fuld- stæn­digt sæ­re­je. Det frem­går af bi­lag til æg­te­pag­ten, at det fuld­stæn­di­ge sæ­re­je var en be­tin­gel­se fra hans mor, Gun­hild Kirk Jo­han­sen, som han har få­et en stor del af for­mu­en fra.

Gun­hild Kirk Jo­han­sen er sø­ster til Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, og hun eje­de indtil 2007 Le­go sam­men med sin bror. Fa­mi­li­en Kirk Jo­han­sen trak sig dog ud af Le­go i 2007, hvil­ket be­tød, at Gun­hild Kirk Jo­han­sen og hen­des tre søn­ner fik om­kring halv­de­len af Le­go- for­mu­en, der den­gang blev vur­de­ret til at væ­re om­kring 15 mil­li­ar­der kro­ner værd. I dag vur­de­res fa­mi­li­en Kirk Jo­han­sens for­mue at væ­re ot­te mil­li­ar­der kro­ner værd, hvil­ket gør fa­mi­li­en til Dan­marks 9. ri­ge­ste, mens fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen med en an­slå­et for­mue på over 122 mil­li­ar­der kro­ner sid­der på tro­nen som Dan­marks ri­ge­ste. Pla­ster på sår­et For­fat­ter Sø­ren Jakob­sen, der har skre­vet fle­re bø­ger om Le­go- fa­mi­li­en, er ik­ke i tvivl om, at An­ders Kirk Jo­han­sens ga­ve på 50 mil­li­o­ner kro­ner er ble­vet til som en form for skils­mis­se­godt­gø­rel­se.

» Man kan næ­sten ik­ke læ­se det på no­gen an­den må­de, end at han har gi­vet hen­de nog­le kon­tan­ter, så hun kan kom­me vi­de­re og må­ske fin­de en an­den bo­lig at bo i. At det her er, hvad hun får ud af bo­et, « si­ger han.

BT har spurgt An­ders Kirk Jo­han­sen, hvor­når par­ret blev skilt, men han er ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­se.

Sø­ren Jakob­sen pe­ger dog på, at ga­ve­æg­te­pag­ten lig­ner en ’ skils­mis­se­kom­pen­sa­tion’, og at der fin­des an­dre for­til­fæl­de i sam­men stør­rel­ses­or­den.

» Den­ne her ga­ve på 50 mil­li­o­ner kro­ner lig­ner nog­le af de dy­re­ste dan­ske skils­mis­se- sa­ger. Det er helt op­pe i top­pen af skils­mis­se- godt­gø­rel­ser i Dan­mark. Det er i mil­li­ar­dærklas­sen, at man ser de her godt­gø­rel­ser, « si­ger han. Fred med hin­an­den og Skat Iføl­ge Rik­ke Frød­strup, er det ik­ke ual­min­de­ligt, at par­ter i skils­mis­sesa­ger ind­går af­ta­ler om, at den ene

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.