KR. FØR SKILS­MIS­SE DY­RE DAN­SKE SKILS­MIS­SER

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

part får pen­ge, selv­om der er en æg­te­pagt.

» Det sker oft e, at folk selv bli­ver eni­ge om de­res bo­de­ling, for­di de ger­ne vil ha­ve luk­ket sa­gen hur­tigt, el­ler for­di de ta­ger hen­syn til de­res børn og ger­ne vil kun­ne se hin­an­den i øj­ne­ne bag­eft er, « si­ger Rik­ke Frød­strup.

Iføl­ge Rik­ke Frød­strup har par­ter­ne i en skils­mis­se aft ale­fri­hed, hvil­ket be­ty­der, at bo­de­ling og ga­ver kan gi­ves skat­te­frit.

An­ders Kirk Jo­han­sens Le­go­skab­te for­mue er så so­lid, at de 50 mil­li­o­ner kro­ner min­dre på kon­to­en næp­pe vil ka­ste ham ud i en øko­no­misk kri­se.

Et blik på hans ejen­dom­me si­ger lidt om vo­lu­men på hans be­sid­del­ser: An­ders Kirk Jo­han­sen ejer de to god­ser; Ro­h­den Gods og Agers­bøl Gods ved Vej­le, som han til­sam­men har gi­vet 108 mil­li­o­ner kro­ner for. Der­u­d­over køb­te han i 2011 den 733 kva­drat­me­ter sto­re, tid­li­ge­re ca­na­di­ske am­bas­sa­dør­bo­lig, på Dag Ham­marskjölds Al­lé på Øster­bro i Kø­ben­havn, som han måt­te be­ta­le 38 mil­li­o­ner kro­ner for. Des­u­den ejer han et som­mer­hus i Ska­gen.

Iføl­ge Sø­ren Jakob­sen har An­ders Kirk Jo­han­sen væ­ret sær­de­les gav­mild over for sin eks- hu­stru.

» I vir­ke­lig­he­den kun­ne han ha­ve gi­vet hen­de nul kro­ner, da han har sæ­re­je. Men da de har to børn sam­men, har han jo nok tænkt, at han skal ha­ve for­hol­det til at gli­de. Men det er da man­ge pen­ge – og­så for ham. Man kan i hvert fald ik­ke si­ge, at han er fed­tet, « si­ger for­fat­te­ren.

An­ders Kirk Jo­han­sen er ik­ke vendt til­ba­ge på BTs fo­re­spørgsel om, hvor­dan det tid­li­ge­re par frem­over skal bo. Det for­modes dog, at An­ders Kirk Jo­han­sen bli­ver bo­en­de på Ro­h­den Gods, som han har istand­s­at for et stør­re mil­li­onbe­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.