T mu­ge ud

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TIRS­DAG 2. FE­BRU­AR 2016

2015

Nyvalg­te Ka­ri­na Due for­tæl­ler i et in­ter­view med Ra­dio24­syv, hvor­dan ån­der­ne i sin tid gu­i­de­de hen­de til at star­te sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re og at hun har væ­ret in­di­a­ner­dreng i et tid­li­ge­re liv.

2015

Næst­for­mand i Sorø, Ida Mar­gret­he Tron­hjem bli­ver eks­klu­de­ret eft er, at hun på Fa­ce­book glæ­der sig over, at der er en kraft ig stig­ning i vol­den mod ind­van­dre­re i Græken­land.

2015

2015

Ste­en Lind­gren Sø­ren­sen- Møl­gaard, Hjør­ring, bli­ver eks­klu­de­ret eft er at ha­ve po­li­ti­an­meldt sin par­ti­fæl­le og spids­kan­di­dat til kom­mu­nalval­get i Hjør­ring Kom­mu­ne, Vi­vi Jensen. Han si­ger sam­ti­dig, at han ik­ke øn­sker at op­træ­de på bil­le­der sam­men med hen­de.

2015

2015

Nyvalg­te 51- åri­ge Dort­he Ul­lemo­se ( DF) er­ken­der, at hun fl ere gan­ge i valg­kam­pen har for­talt, at hun var 47 år gam­mel. Vir­ke­lig­he­den er, at hun al­le­re­de året in­den fyld­te 50 år.

Me­ret­he Ege­berg Holm bli­ver eks­klu­de­ret eft er, at hun på par­tiets lands­mø­de op­for­drer til at sen­de al­le mus­li­mer ud af Eu­ro­pa for at få jø­der ind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.