To­ta­li­tæ­re sta­ter’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ha­ve lov at si­ge min me­ning. Der­for har jeg meldt mig ud af par­ti­et og smæk­ket dø­ren eft er mig, « for­tæl­ler Jens Hald.

Hans op­fat­tel­se er, at han er ble­vet of­ret i en in­tern magt­kamp i par­ti­et og at Poul Lind­holm be­nyt­te­de an- Jeg er ik­ke med­lem af et par­ti for at væ­re en dik­ken­de lam­me­ha­le led­nin­gen til at væl­ge si­de og kom­me af med ham.

» Jeg er ble­vet ud­nyt­tet groft som en nyt­tig idi­ot af par­ti­et. Jeg har ene mand hængt 130 valg­pla­ka­ter op og al­tid knok­let loy­alt for par­ti­et. Men sam­ti­dig med at par­ti­top­pen kø­rer den hår­de linje over­for med­lem­mer­ne, så er de selv ble­vet po­li­tisk kor­rek­te og tand­lø­se, for­di de skal hol­de sig go­de ven­ner med Lars Løk­ke.

Der er mud­der i kro­ge­ne i de lo­ka­le par­ti­for­e­nin­ger, og det er og­så der­for par­ti­et ’ Nye Bor­ger­li­ge’ nu er be­gyndt at sam­le en mas­se med­lem­mer op fra Dansk Fol­ke­par­ti, « si­ger Jens Hald.

2016

Ben­ny Hygum, Nør­re­bro bli­ver eks­klu­de­ret eft er blandt an­det at ha­ve be­skre­vet fl ygt­nin­ge som ’ udyr’ og ’ aff ald’ på Fa­ce­book. Jens Hald, Ny­borg, bli­ver op­for­dret til at træk­ke sig som for­mand eft er Fa­ce­book- kom­men­tar om at klip­pe Ven­lig­bo­er­ne, og mel­der sig i pro­test ud af par­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.