Fle­re fri­vil­li­ge gi­ver en hånd på sy­ge­hu­set

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SUND­HEDS­VÆ­SEN Et sti­gen­de an­tal dan­ske­re træk­ker en el­ler fl ere gan­ge om ugen i en rød vest og trop­per op på det lo­ka­le sy­ge­hus for at hjæl­pe og støt­te per­so­na­le, pa­tien­ter og på­rø­ren­de. De er fri­vil­li­ge pa­tient­s­tøt­ter i Rø­de Kors, og sid­ste år var der 729 af dem for­delt på 28 sy­ge­hu­se i he­le lan­det.

Nog­le står ved ho­ve­d­ind­gan­gen og vi­ser vej , mens an­dre hol­der ryste­de pa­tien­ters hæn­der på ska­destu­er­ne el­ler lå­ner en trø­sten­de skul­der til på­rø­ren­de, der har mi­stet en af de­res kæ­re.

Og på ho­spi­ta­ler­ne er man lyk­ke­lig for de ek­stra hæn­der, for­sik­rer Ida Göt­ke, der er sy­geple­je­fag­lig di­rek­tør i ho­spi­tal­sen­he­den Vest i Re­gion Midtjyl­land, hvor bl. a. ho­spi­ta­ler­ne i Her­ning og Holste­bro gør brug af pa­tient­s­tøt­ter­ne.

» Det er en stor suc­ces. De gør no­get ek­stra for pa­tien­ter og på­rø­ren­de og er med til at let­te de­res mø­de med sy­ge­hu­set, der for nog­le kan væ­re lidt ut­rygt og for­vir­ren­de, « si­ger hun. Jeg har ti­den En af dem, der kvit og frit bru­ger sin tid i pa­tient­s­tøt­te­o­rd­nin­gen, er 72- åri­ge Laila Skou­bye fra Hol­te nord for Kø­ben­havn. Hun op­le­ver, at hen­des ti­mer på Gen­toft e Ho­spi­tals aku­t­kli­nik gør en for­skel.

» Jeg kan gi­ve dem den tid, som sy­geple­jer­sker­ne sjæl­dent har, for­di de har så travlt. Det er lidt som at væ­re den på­rø­ren­de, der ik­ke kun­ne væ­re med, « si­ger Laila Skou­bye.

» Jeg ta­ler med dem, hol­der dem i hån­den, sør­ger for lidt mad og drik­ke el­ler pak­ker må­ske en dy­ne om dem og stry­ger dem på ryg­gen. Hvad som helst for at få dem til at fal­de til ro og få det bed­re. «

Laila Skou­bye er på fl ere må­der en ty­pisk pa­tient­s­tøt­te, hvor ni ud af ti er kvin­der og tre ud af fi re er over 60 år. Iføl­ge Rø­de Kors er det nem­lig især kvin­der, der ser ger­ne vil hol­de sig i gang, når de for­la­der ar­bejds­mar­ke­det, man­ge har en for­tid i sek­to­ren el­ler har selv haft for­del af pa­tient­s­tøt­te.

Net­op så­dan kom Laila Skou­bye og­så ind i ord­nin­gen. Hun blev selv, for godt et år si­den, ind­bragt på Gen­toft e Ho­spi­tal, og mens hun lå på sin stue kom en æl­dre kvin­de i de fri­vil­li­ges ka­rak­te­ri­sti­ske rø­de vest for­bi.

» Jeg spurg­te, hvad hun var for en nis­se, og da hun for­tal­te om, hvad hun la­ve­de, tænk­te jeg straks: Det er det her, jeg skal, « si­ger hun.

SÅ MAN­GE GI­VER EN FRI­VIL­LIG HÅND PÅ SY­GE­HU­SE­NE Rø­de Kors’ pa­tient­s­tøt­ter hjæl­per til på ho­spi­ta­ler­ne, hvor de ek­sem­pel­vis vi­ser vej, hen­ter mad og drik­ke el­ler bi­står med te­le­fo­nopkald til på­rø­ren­de. Ord­nin­gen har ek­si­ste­ret si­den 00er­ne. I 2015 hav­de Rø­de Kors i alt 729 fri­vil­li­ge pa­tient­s­tøt­ter på 28 sy­ge­hu­se lan­det over. I 2012, hvor an­tal­let før­ste gang er re­gi­stre­ret på land­s­plan, var der 484 pa­tient­s­tøt­ter på 22 sy­ge­hu­se. Ni ud af ti pa­tient­s­tøt­ter er kvin­der. 77 pro­cent af pa­tient­s­tøt­ter­ne er over 60 år. På godt hver tred­je af de 28 sy­ge­hu­se er der pa­tient­s­tøt­ter al­le ugens syv da­ge. Der­u­d­over er der pa­tient­s­tøt­ter fl ere gan­ge om ugen på 55 pro­cent af sy­ge­hu­se­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.