Flygt­nin­ge? Må­ske

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen si­ger, at han har svært ved at se det re­a­li­sti­ske i at bo­lig­pla­ce­re flygt­nin­ge i vil­la­e­jer­nes bag­ha­ver. Han fo­re­træk­ker, at de un­der asyl­be­hand­lin­gen bor på asyl­cen­tre­ne. Når de si­den skal in­te­gre­res ude i kom­mu­ner­ne, er det vig­tigt, at for­de­lin­gen sker so­li­da­risk, så al­le er med til at løf­te op­ga­ven.

» Nu har jeg in­gen bag­ha­ve. Og hvis jeg hav­de en bag­ha­ve, kan jeg hel­ler ik­ke se det for mig « .

» Jo, jo, men for mig hand­ler det om, at mit pri­vat­liv er mit pri­va­te liv. Det er et frisk for­slag, men jeg har me­get svært ved at se det som en del af en sam­let løs­ning « , si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.