Sprøjter ke­mo­te­ra­pi di­rek­te ind i bug­hu­len

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

NY BE­HAND­LING Ke­mo­te­ra­pi­en bli­ver i let tryk sprøjtet di­rek­te ind i bug­hu­len via små hul­ler i ma­ve­skin­det. Så­dan ly­der det fra Mi­cha­el Bau Mor­ten­sen, pro­fes­sor ved SDU og over­læ­ge på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal ( OUH), om en ny be­hand­ling, som ho­spi­ta­let til­by­der til pa­tien­ter med kræft i ma­ve­sæk­ken, tyktar­men el­ler æg­ge­stok­ken.

» Hvis man har spred­ning af kræft syg­dom­me til bug­hin­den, så har man me­get dår­li­ge prog­no­ser, for­di tra­di­tio­nel ke­mo­te­ra­pi har svært ved at træn­ge ind i bug­hin­den. Pa­tien­ter­ne har oft e gen­nem­gå­et for­skel­li­ge slags ke­mo­te­ra­pi uden den sto­re virk­ning. «

» Når vi sprøjter det di­rek­te ind i bug­hu­len, så får vi ke­mo­te­ra­pi­en til at vir­ke bed­re, « si­ger han til Ritzau.

Pro­ce­du­ren pi­pac er et led i et vi­den­ska­be­ligt for­søg til de pa­tien­ter, hvor man har prø­vet al­le ty­per af ke­mo­be­hand­ling og som der­for er i sid­ste del af de­res livs­fa­se.

Med den her be­hand­ling kan pa­tien­ter med ek­sem­pel­vis ma­ve­sæk­kræft le­ve halvan­det år læn­ge­re. Nor­malt le­ver de kun fem til seks må­ne­der, eft er at kræft en har spredt sig til bug­hin­den.

» Der­u­d­over er der fær­re bi­virk­nin­ger, for­di ke­mo­te­ra­pi­en ik­ke kom­mer i kon­takt med blod­ba­ner­ne. Det er en re­la­tiv bil­lig be- hand­ling. Mi­ni­o­pe­ra­tio­nen ta­ger en ti­mes tid og ik­ke dy­re­re end en kik­ker­to­pe­ra­tion, « si­ger Mi­cha­el Bau Mor­ten­sen.

Fo­re­lø­bigt har tre pa­tien­ter mod­ta­get den nye kræft be­hand­ling på OUH, men Mi­cha­el Bau Mor­ten­sen vur­de­rer, at om­kring 80 pa­tien­ter, hvis kræft har spredt sig til bug­hin­den, år­ligt vil kun­ne kom­me i be­tragt­ning til en pi­pac- ope­ra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.