JOUR­NA­LIST- EL­LER PO­LI­TI­KER- LE­DE?

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Flu­e­ben ud for ’ Vi ses hos Cle­ment’ i Met­te Fre­de­rik­sens kalender. ’ Over­stå­et, pyh...’ kun­ne hun med ret­te no­te­re i Maylan­den el­ler sna­re­re iPho­nens Out­look- ka­len­der­blad. Pa­pir på spiral­ryg er vel lidt li­ge­som det løft ede øjen­bryn over, at man rent fak­tisk kan sen­de et fy­sisk brev til hin­an­den. Og det bli­ver sik­kert hel­ler ik­ke ét i ju­le­kort­s­for­mat fra Fre­de­rik­sen til Cle­ment. Fred væ­re med det. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye for­mand og stats­mi­ni­ster­kan­di­dat kan da sag­tens bå­de sva­re for sig og for­sva­re sig. Ki­le en iro­nisk be­mærk­ning ind, et smil el­ler ba­re in­si­ste­re på at in­si­ste­re. Som i ord­veks­lin­gen med Cle­ment un­der­vejs søn­dag aft en, da der gik stil­lings­krig i ret­ten til at stil­le og sva­re på et spørgs­mål:

PA­NE­LET Hel­le­re for­svar for egen over­be­vis­ning end den til­ba­ge­læ­ne­de business as usu­al­stra­te­gi­ske udenoms­snak

MET­TE FRE­DE­RIK­SEN: ’ NEJ nu skal jeg ha­ve lov.’ Cle­ment Kjers­gaard: ’ Nej du skal ik­ke.’ ’ Jo det skal jeg fak­tisk.’ ’ Nej, det skal du ik­ke.’ ’ Jo, det skal jeg.’ ’ Nej, det skal du ik­ke.’ ’ Jo, det skal jeg.’ ’ Hvad er det, du sva­rer på nu?’ ’ Jeg går ud fra, når du in­vi­te­rer mig i stu­di­et, så er det ik­ke på en kon­kur­ren­ce om, hvem der skal knæk­ke hvem, men en in­ter­es­se om at fi nde ud af, hvad der fo­re­går?’ DA VAR DET hal­ve so­ci­al­de­mo­kra­ti for længst gå­et i for­svar­spo­si­tion på Twit­ter af kar­sken bælg og med kug­le­ram­men i hylste­ret. Fin­tæl­lin­gen vi­ste i nær­he­den af 78 afb ry­del­ser i lø­bet af en lil­le halv ti­mes tid fra Cle­ments mo­tor­mund. ’ Hvor vover han’, lød det re­to­risk ne­de fra de so­ci­a­le me­di­e­skyt­te­gra­ve. Mens an­dre igen eft er­ly­ste respek­ten for den po­li­ti­ske sam­ta­le. Må­ske vi ba­re er ble­vet for godt vant. El­ler dår­ligt. Alt for man­ge fe­el good- in­ter­views i blø­de pro­gram­for­ma­ter og so­fa­er, alt for man­ge for­hånds­god­kend­te spørgs­mål i spin­dok­to­rer­nes kon­sul­ta­tion in­den li­ve- in­ter­views, alt for me­gen po­li­ti­ker- en­vejskom­mu­ni­ka­tion på so­ci­a­le me­di­er. Som om dan­ske top­po­li­ti­ke­re le­ver i en be­skyt­tet bob­le af kon­stant or­ke­stre­ret valg­kamp og gør en dyd ud af at smy­ge sig uden om re­dak­tio­nel­le re­vol­ve­re fra hoft en. Hvis de en­de­lig får én ret­tet mod sig, er spin­mo­to­ren tan­ket op med for­ar­gel­se.

PO­LI­TI­KER­LE­DEN OG LE­VE­BRØDS-

Kurt Las­sen, Hvis der sæt­tes et ad­gangs­krav til gym­na­si­et, vil det gi­ve me­ning i for­hold til, hvad fol­ke­sko­le­e­le­ver­ne egent­lig har brug for li­ge nu? PO­LI­TI­KE­REN har go­de kår i den blø­de te­fl on­kul­tur. Mens den jour­na­li­sti­ske di­sci­plin hard talk har det ual­min­de­ligt van­ske­ligt i nyheds­strøm­men og li­ve- om­stil­lin­ger på stri­be til po­li­ti­ke­re, der har for­vil­det sig ud på en vil­la­vej for at si­ge ab­so­lut in­gen­ting. Og så skal ty­per som Martin Kras­nik og Cle­ment Kjers­gaard i ste­det læg­ge ud­skældt navn til en in­ter­view- form, som en po­li­ti­ker ret be­set kun­ne hånd­te­re med en smu­le en­tu­si­as­me, de­di­ka­tion og stål­sat øn­ske om at bræn­de igen­nem som – po­li­ti­ke­re. Som Met­te Fre­de­rik­sen i øv­rigt så fi nt for­må­e­de søn­dag aft en. Og­så uden he­le ba­ck­ing­ko­ret ov­re på Twit­ter. MAN KAN ME­NE, at Kras­nik til ti­der er let­te­re po­li­ti­se­ren­de, at Cle­ment er me­re end al­min­de­lig po­le­mi­se­ren­de, har en vis ar­ro­gan­ce over sig og ik­ke hø­rer eft er. Men da hel­le­re et vildt for­sva­ren­de og ir­ri­ta­belt in­ter­view- off er helt ude på sto­le­kan­ten i en blo­dig off en­siv el­ler så­mænd de­fen­siv for si­ne stand­punk­ter. Hel­le­re for­svar for egen over­be­vis­ning end den til­ba­ge­læ­ne­de business as usu­al- stra­te­gi­ske udenoms­snak. Og hel­le­re en smu­le jour­na­list- end po­li­ti­ker- le­de...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.