Før­ste­da­me? Mand el­le

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

P. Did­dy, Shaquil­le O’Ne­al og Si­mon Cowell var blandt gæ­ster­ne, da Mela­nie Knauss blev gift med byg­ge­mil­li­ar­dær Do­nald Trump i 2005, Og det var lidt af en om­vælt­ning for den slo­vak­ki­ske fo­to­mo­del.

Sam­men med sin mor vok­se­de Mela­nia Knavs nem­lig op i en ano­nym be­ton- bo­lig­blok i Slo­vensk - i det da­væ­ren­de Ju­goslavi­en.

Som 16- årig tog hun sit før­ste mo­del­job. Som 18- årig skrev hun pro­fes­sio­nel kon­trakt med et mo­del­bu­reau i Mila­no, Ita­li­en.

Og hun mød­te for før­ste gang sin kom­men­de æg­te­mand Do­nald Trump ved mo­deu­gen i New York Ci­ty i 1998. Un­der et in­ter­view med chok- dj Howard Stern i 1999

VALG I USA slap nyhe­den ud. Og Do­nald Trump har sagt:

» Vi skæn­des al­drig. Vi kom­mer sim­pelt­hen så godt ud af det med hin­an­den. «

Om det mu­li­ge job i Det Hvi­de Hus har Mela­nie, der blev ame­ri­kansk stats­bor­ger i 2006, sagt:

» Det er et pænt hus. Ik­ke så stort, som dét vi bor i nu. Men hvis vi la­ver en del om på in­dret­nin­gen, kan det bli­ve rig­tig fl ot. Og jeg støt­ter min mand 100 pro­cent. Som før­ste­da­me vil jeg væ­re me­get tra­di­tio­nel, li­ge­som Ja­ck­ie Ken­ne­dy el­ler Bet­ty Ford. «

Sam­men har de søn­nen Bar­ron Wil­li­am Trump, der fyl­der ti år i år.

Mela­nie er 45 år gam­mel. Og hun ta­ler fl yden­de en­gelsk, fransk, tysk, slo­vensk og ser­bi­sk. Mela­nie - i dag bedst kendt som Do­nald Trumps tre­die ko­ne.

Én af Mela­nie Trumps mest skel­sæt­ten­de off ent­li­ge ud­ta­lel­ser var, da hun til bla­det Pe­op­le Ma­ga­zi­ne slog fast, at det er ok for kvin­der at gå i hø­je hæ­le der­hjem­me, og at det i øv­rigt er i or­den at ser­ve­re den sam­me ret til aft ens­mad to da­ge in­den for sam­me uge. Og i det mod­sat­te hjør­ne har vi så Bill Cl­in­ton, der i egen per­son er én af ame­ri­kansk hi­sto­ri­es mest po­la­ri­se­ren­de fi rgu­rer. Mil­li­o­ner el­sker så­le­des eks- præ­si­den­ten for hans po­li­tik, der gav USA det før­ste over­skud på han­dels­ba­lan­cen i umin­de­li­ge ti­der. Og mindst li­ge­så man­ge ha­der Bill Cl­in­ton for hans skan­da­lø­se sex- aff ærer med Mo­ni­ca Lewin­sky, Gen­ni­fer Flowers og en stri­be an­dre kvin­der. » Det ér vir­ke­lig nye ti­der, « in­drøm­mer Mads Fug­le­de, der er pro­fes­sor og én af Dan­marks før­en­de eks­per­ter i ame­ri­kan­ske for­hold og po­li­tik.

» Men jeg tror be­stemt ik­ke, at vi kom­mer til at se Mela­nie Trump i Det Hvi­de Hus. Do­nald Trump bli­ver nem­lig ik­ke USAs præ­sid­nt. Det er sim­pelt­hen umu­ligt. «

Her­eft er hol­der Mads Fulg­le­de si­ge­som de fl este an­dre for­nuft ige eks­per­ter en pau­se, og så til­fø­jer han tø­ven­de:

» Me­e­e­en hvis det skul­le ske, så­dan helt te­o­re­tisk, så vil­le Mela­nie Trump bli­ve en me­get pas­siv før­ste­da­me. Hun kun­ne må­ske få lov til at kla­re sik­re småjob som ind­vi­el­ser og til­tag, der skal hjæl­pe børn og bør­ne­pas­ning. Men det er som sagt slet ik­ke et sce­na­rie, jeg kan se for mig, « fast­slår Mads Fug­le­de, der til gen­gæld godt kan fo­re­stil­le sig Bill Cl­in­ton som USAs før­ste ’ første­mand’.

» Jeg kan godt se Bill Cl­in­ton ind­ta­ge en vig­tig rol­le i Det Hvi­de Hus. Men jeg tror, at det er vig­tigt, at de gi­ver ham et an­svars­om­rå­de, der lig­ger uden for USA, f. eks be­kæm­pel­se af­syg­dom­men po­lio i Afri­ka. Med Bill Cl­in­ton er det nem­lig en ba­lan­ce­gang. Han skal ha­ve et job, der er så stort, at det op­ta­ger ham og er ham vær­digt. Men sam­ti­dig må det ik­ke væ­re så po­li­tisk la­det, at det får folk i pres­sen og hos po­li­ti­ske mod­stan­de­re til at sæt­te spørgs­måls­tegn ved en even­tu­el ’ præ­si­dent Hil­lary Cl­in­tons be­slut­ning. ’ Første­man­den’ vil jo ik­ke væ­re fol­ke­valgt til job­bet. Da Bill Cl­in­ton var præ­si­dent, be­gik han jo net­op selv den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.