Svensk rap­port: Giv ik­ke pen­ge til tig­ge­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

NY RAP­PORT Tig­ge­re på ba­ne­går­de, på bus­sta­tio­ner og tig­ge­re i den kol­de sne på for­ret­nings­strøg. Og­så Sve­ri­ge har få­et pro­ble­mer med til­rej­sen­de tig­ge­re fra EU- lan­de som Rumænien og Bul­ga­ri­en.

De pro­ble­mer er nu ana­ly­se­ret og tyg­get igen­nem i en rap­port, der i går blev frem­lagt af re­ge­rin­gens na­tio­na­le ko­or­di­na­tor, Martin Val­frids­son. Den grup­pe EU- mi­gran­ter, han har un­der­søgt, be­stod i 2014 af om­kring 2.100 per­so­ner. I dag er der over dob­belt så man­ge.

De hut­ler sig igen­nem til­væ­rel­sen og sover oft e i pri­mi­ti­ve, hjem­mela­ve­de sku­re el­ler tel­te. Det kan væ­re i sto­ck­hol­m­om­rå­det el­ler Mal­mø.

» Det er vig­tigt, at vi vær­ner om den frie be­væ­ge­lig­hed i EU, men dem, som kom­mer til Sve­ri­ge, skal vi­de, hvil­ke love der gæl­der, « sag­de Åsa Regnér, mi­ni­ster for børn, æl­dre og lig­hed, da hun frem­lag­de rap­por- ten sam­men med Martin Val­frids­son.

Rap­por­ten har an­be­fa­lin­ger, der skal stram­me op på si­tu­a­tio­nen. Bl. a. fo­re­slår Val­frids­son, at po­li­ti­et skal sæt­te en stop­per for tig­ger­nes ulov­li­ge bo­li­ger. Helt grund­læg­gen­de hand­ler det om at af­vi­se folk, der slår sig ned på an­dres grund.

Han rå­der og­så sven­sker­ne til at la­de væ­re med at gi­ve tig­ger­ne pen­ge: » At læg­ge pen­ge i bøt­ten hjæl­per ik­ke et in­di­vid ud af dyb fat­tig­dom, « si­ger han iføl­ge Aft on­bla­det.

Val­frids­son me­ner at det er bed­re at gi­ve pen­ge til or­ga­ni­sa­tio­ner, som hjæl­per ud­sat­te bor­ge­re, end til tig­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.