56 bu­tik­ker kan luk­ke

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

90 ÅR GAM­MEL ’ Der er al­tid en grund til at gå i Fo­na.’ Så­dan ly­der det slo­gan, som elek­tro­nik­for­hand­le­ren Fo­na i åre­vis har bry­stet sig af. Men nu ty­der det på, at dan­sker­ne i de se­ne­re år ik­ke har væ­ret så flit­ti­ge gæ­ster.

Fle­re års dår­lig øko­no­mi og to­cif­re­de mil­li­onun­der­skud, tvang i går virk­som­he­den i knæ. Den lands­dæk­ken­de elek­tro­nik­for­hand­ler er gå­et i be­ta­lings­stands­ning.

Det sker selv­om Fo­na i man­ge år­ti­er har væ­ret en af lan­dets mest po­pu­læ­re for­hand­le­re af elek­tro­ni­ske ap­pa­ra­ter, si­den bu­tik­ken kom til ver­den på Chri­sti­ans­havn i Kø­ben- havn til­ba­ge i 1926. Grund­lagt af er­hvervs­man­den Har­ry Hylén. Fra ra­dio­er til lp’er Hylén åb­ne­de bu­tik­ken for at sæl­ge ra­dio­er, men al­le­re­de året ef­ter åb­nin­gen blev der og­så for­hand­let gram­mo­fo­ner og lp’er i bik­sen i in­dre Kø­ben­havn.

Si­den da har kæ­den vok­set sig stør­re. I dag er der 56 bu­tik­ker og et va­resor­ti­ment, der og­så er ud­vi­det si­den den spæ­de start for snart 90 år si­den.

Gram­mo­fon­pla­der­ne er ble­vet ud­skif­tet først med kas­set­tebånd og si­den med cd’er, og i dag er bu­tik­ker­nes hyl­der des­u­den sup­ple­ret med film, spil, fjern­syn, com­pu­te­re og mu­si­kan­læg.

I ad­skil­li­ge år var dan­sker­ne vil­de med at kø­be de­res elek­tro­nik i Fo­na, men for et par år si­den knæk­ke­de kur­ven.

Til­ba­ge i 2002 sås det før­ste un­der­skud, og si­den er Fo­na ble­vet me­re og me­re pres­set. I 2013 sø­sat­te virk­som­he­den en spa­re­plan, der skul­le ven­de sku­den ved blandt an­det at fy­re me­d­ar­bej­de­re og sæn­ke løn­nin­ger­ne. Det ske­te i kølvan­det på et 30 mil­li­o­ners un­der­skud. Men man er alt­så ik­ke lyk­ke­des med at ven­de un­der­skud til over­skud. Det tog F Group kon­se­kven­sen af i går. .

F Group med­del­te dog sam­ti­gi, at man nu er på jagt ef­ter in­ve­sto­rer, der kan brin­ge Fo­na til­ba­ge på høj­kant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.