Kul­tur Vi er de bed­ste

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

.

Em­my EM­MY Den før­ste Em­my- fest fandt sted i 1949. Her fo­ku­se­res ale­ne på tv- me­di­et. Og over­ræk­kel­sen er delt op i fem for­skel­li­ge fe­ster: bl. a. In­ter­na­tio­na­le Em­my, hvor Dan­mark fl ere gan­ge har vun­det for bl. a. ’ For­bry­del­sen’. Den vig­tig­ste over­ræk­kel­se er ’ Pri­me­ti­me Em­mys’, der fi nder sted i sep­tem­ber. Em­myvin­der­ne ud­pe­ges af ’ Aca­de­my of Te­le­vi­sion, Arts and Sci­en­ce’ el­ler ATAS’s me­re end 20.000 med­lem­mer. Dis­se med­lem­mer er ind­delt i 29 un­der­grup­per som sku­e­spil­le­re, lyd­tek­nik­ke­re, k a mer a f o l k , pro­ducre, ins t r uk­tø­rer mm.

Oscar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.