Bag­mand

BT - - TRANSFERDEADLINE - DE STØR­STE

TIRS­DAG 2. FE­BRU­AR 2016 Hvor en­der Jo­sep Gu­ar­di­o­la? Sva­ret har blæst i den kol­de vin­ter­vind, si­den ver­dens mest eft er­trag­te­de træ­ner kort før jul af­slø­re­de, at han til som­mer stop­per i Bayern Mün­chen. Men det er slut nu. Tidligt i går eft er­mid­dag da­le­de sva­ret ned på Man­che­ster Ci­tys hjem­mesi­de, der se­kun­der se­ne­re gik ned. Pres­set af de mil­li­o­ner af fod­bold­fans, der skul­le se be­kræft el­sen på det for­ven­te­de – at den tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na- træ­ner fra 1. juli er ma­na­ger på Eti­had Sta­di­um i den ly­se­blå del af Man­che­ster.

Man­che­ster Ci­ty slog Chel­sea og Man­che­ster Uni­ted i jag­ten på man­den, der bå­de vin­der mest og tje­ner mest. Ja, kort sagt på træ­ne­ren, al­le klub­ber på klo­den øn­sker at an­sæt­te.

Men det blev me­get pas­sen­de ver­dens ri­ge­ste fod­bold­klub, der løb med Gu­ar­di­o­la.

» Man­che­ster Ci­ty kan be­kræft e, at der i de se­ne­ste uger er på­be­gyndt og af­slut­tet kon­trakt­for­hand­lin­ger med Pep Gu­ar­di­o­la som ny MCFC- ch­eft ræ­ner fra 2016/ 17- sæ­so­nen. Kon­trak­ten er for tre år. Dis­se for­hand­lin­ger var en gen­op­ta­gel­se af sam­ta­ler, der ik­ke gav re­sul­tat i 2012, « lød det i med­del­el­sen fra den en­gel­ske stor­klub, der der­med smi­der Ma­nu­el Pel­le­gri­ni på po­r­ten eft er sæ­so­nen. Mil­li­o­ner og at­ter mil­li­o­ner Det er ik­ke til­fæl­digt, at Gu­ar­di­o­las valg faldt på Man­che­ster Ci­ty, selv om an­dre en­gel­ske stor­klub­ber og­så hav­de fi ske­stan­gen frem­me. Chel­sea i jag­ten på en lang­sig­tet afl øser for José Mou- rin­ho og Man­che­ster Uni­ted i hå­bet om at fi nde den per­fek­te er­stat­ning for en fyringstruet Lou­is Van Gaal.

I Man­che­ster Ci­ty gen­for­e­nes Gu­ar­di­o­la så­le­des med sin go­de ven Txiki Be­gi­ristain, der er sport­s­di­rek­tør i klub­ben, mens han og­så ken­der di­rek­tør Fer­ran So­ri­a­no ind­gå­en­de. De tre har en for­tid sam­men i FC Bar­ce­lo­na.

He­ri be­står den men­ne­ske­li­ge for­bin­del­se til den ho­ved­ri­ge en­gel­ske stor­klub. Men der fi ndes na­tur­lig­vis og­så bå­de en sport­s­lig og ik­ke mindst en øko­no­misk af slagsen. I Man­che­ster Ci­ty får Gu­ar­di­o­la lov til at spil­le den fod­bold, han ger­ne vil, sam­ti­dig med at han utvivl­s­omt får et kæm­pe­mæs­sigt ord at si­ge he­le vej­en op igen­nem den enor­me og ver­den­s­oms­pæn­den­de Ci­ty­or­ga­ni­sa­tion.

Sam­ti­dig kan spa­ni­e­ren iføl­ge The Gu­ar­di­an se frem til at få he­le 1,5 mil­li­ar­der kro­ner at hand­le for i som­me­rens trans­fer­vin­due. Et be­løb, der af na­tur­li­ge år­sa­ger får ryg­ter­ne om en vis Lio­nel Mes­si til at fl ore­re me­re lar­men­de end no­gen­sin­de før. For be­lø­bet, Gu­ar­di­o­la får til rå­dig­hed, kan der hand­les stort ind og hen­tes spil­le­re, der pas­ser ind i spa­ni­e­rens evigt va­ri­e­ren­de og ny­ska­ben­de fi lo­so­fi . Må­ske end­da med Mes­si som di­a­man­ten i di­a­de­met.

Pen­ge­ne er nem­lig til ste­de i klub­ben, der er ejet af den ara­bi­ske man­ge­mil­li­ar­dær Sheikh Mansour. Der­for har Gu­ar­di­o­las løn hel­ler ik­ke væ­ret et pro­blem for eng­læn­der­ne. Hel­ler ik­ke selv om den snart tid­li­ge­re Bayern Mün­chen- træ­ner i de kom­men­de tre år kan hæ­ve en år­lig ga­ge på 200 mil­li­o­ner kro­ner. Kan æn­dre bil­le­det Men er no­gen træ­ner dét eksor­bi­tan­te be­løb værd, er det Jo­sep Gu­ar­di­o­la. I Eng­land ra­ser spe­ku­la­tio­ner­ne der­for al­le­re­de om, hvor­vidt det er det­te træk, der Juli 2013 Gu­ar­di­o­la til­træ­der i Bayern Mün­chen og ska­ber med det sam­me enorm hy­pe om­kring sig selv, klub­ben, re­sul­ta­ter­ne og det ny­ska­ben­de spil. Det sker, selv om han kom­mer til Mün­chen net­op som klub­ben har vun­det Cham­pions Le­ague. April 2014 Bayern Mün­chen og Gu­ar­di­o­la er ustop­pe­li­ge i Tys­kland, hvor mester­ska­bet hen­tes uden pro­ble­mer. Men in­ter­na­tio­nalt går det galt. Klub­ben ta­ber sam­men­lagt 0- 5 til Re­al Madrid i Cham­pions Le­agu­es se­mi­fi na­ler, og Gu­ar­di­o­la er med ét i mod­vind. sen­der Man­che­ster Ci­ty ud i stra­tos­fæ­ren. Klub­ben har gan­ske vist vun­det det en­gel­ske mester­skab to gan­ge i lø­bet af de se­ne­ste fi re, men i Cham­pions Le­ague har klub­ben haft det svært, og i be­vidst­he­den hos fans ver­den over gi­ver de ly­se­blå fort­sat ik­ke sam­me gå­se­hud som ri­va­ler­ne Man­che­ster Uni­ted og an­dre me­re tra­di­tions­ri­ge klub­ber som Li­ver­pool og Ar­se­nal. Det vid­ner en sjæl­dent ud­solgt hjem­me­ba­ne om med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed.

Alt det­te kan æn­dre sig med an­kom­sten af ver­dens stør­ste træ­ner­navn, eft er man­ge år med knap så op­hid­sen­de per­so­na­ger på bæn­ken i form af Ro­ber­to Man­ci­ni og Ma­nu­el Pel­le­gri­ni. Gu­ar­di­o­la har gan­ske vist ik­ke vun­det Cham­pions Le­ague med Bayern Mün­chen, men han gi­ver en gnist og en til­træk­nings­kraft , der kan brin­ge bå­de sto­re spil­le­re, enorm op­mærk­som­hed og hund­re­de­tu­sind­vis af nye fans til klub­ben, der en­gang var kendt som ’ de lar­men­de na­bo­er’ til Man­che­ster Uni­ted. Re­vo­lu­tio­nen Sport­s­ligt og øko­no­misk er Man­che­ster Ci­ty al­le­re­de en stor spil­ler i Pre­mi­er Le­ague. Men i fl ere an­dre sam­men­hæn­ge er den ny­ri­ge klub fort­sat reg­net som lidt af en opkom­ling.

Det ser ud til at æn­dre sig nu med an­kom­sten af Jo­sep Gu­ar­di­o­la, og på Old Traff ord er de eft er si­gen­de al­le­re­de be­gyndt at ryste en smu­le i buk­ser­ne med en mu­lig ud­sigt til ik­ke ba­re at bli­ve over­ha­let øko­no­misk og sport­s­ligt – men og­så kom­merci­elt, og når det hand­ler om ap­pel til fans og tv- se­e­re over he­le klo­den.

Li­ge nu – 2. fe­bru­ar 2016 – er Man­che­ster Ci­ty fort­sat ik­ke på sam­me hyl­de som de al­ler­stør­ste og yp­per­ste i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Men en re­vo­lu­tion er på vej, som kan ven­de op og ned på det­te. En re­vo­lu­tion igang­s­at af én mand – Jo­sep Gu­ar­di­o­la.

Maj 2015

Dec. 2015 - feb. 2016

End­nu en­gang bli­ver Cham­pions Le­ague- se­mi­fi na­len en­de­sta­tion for Bayern og Gu­ar­di­o­la, der ry­ger ud til spa­ni­e­rens gam­le klub, FC Bar­ce­lo­na. Det ty ske mester­skab kom­mer dog med hjem til Sä­be­ner Stras­se. Gu­ar­di­o­la afslører, at han for­la­der Bayern Mün­chen til som­mer. 1. fe­bru­ar af­slø­res han som kom­men­de ma­na­ger i Man­che­ster Ci­ty . Det sker, mens han – na­tur­lig­vis – fø­rer Bun­des­liga­en su­verænt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.