Stor rift om Zo

BT - - TRANSFERDEADLINE - TRANS­FER

Det kom som en over­ra­skel­se og var en af trans­fer­vin­du­ets stør­ste over­ra­skel­ser, da BT i sid­ste uge kun­ne af­slø­re, at Ken­neth Zo­ho­re skif­ter OB ud med Car­diff. I går blev hand­len så of­fent­lig­gjort. Fyn­bo­er­ne kun­ne med­dele, at den 22- åri­ge an­gri­ber er solgt til den bel­gi­ske mid­ter­klub KV Kor­tri­jk, og her­fra er U21- an­gri­be­ren med øje­blik­ke­lig virk­ning ud­le­jet til Cham­pions­hip- klub­ben Car­diff Ci­ty.

Den wa­li­si­ske klub er el­lers ramt af et trans­fer­for­bud som føl­ge af et br­ud på Fi­nan­ci­al Fair Play- reg­ler­ne, men An­dreas Cor­ne­li­us’ tid­li­ge­re klub kun­ne om­gå reg­ler­ne og på pa­pi­ret blot le­je Ken­neth Zo­ho­re, for­di Kor­tri­jk og Car­diff er ejet af den sam­me per­son, den ma­lay­si­ske rig­mand Vin­cent Tan.

Ken­neth Zo­ho­re for­tæl­ler her til BT i det før­ste in­ter­view ef­ter skif­tet, at han er klar over, at han er midtpunkt i en af trans­fer­vin­du­ets mest fi­nur­li­ge hand­ler, men U21lands­holds­spil­le­ren øn­sker kun at fo­ku­se­re på det, han er bedst til – fod­bol­den.

» Det har væ­ret nog­le me­get hek­ti­ske da­ge, og jeg er glad for, at det nu er fal­det på plads. I sid­ste en­de er det her ba­re en le­je­af­ta­le, og det har jeg prø­vet før. Det gør mig ik­ke no­get, hvor­dan ejer­for­hol­det er i klub­ber­ne. Jeg er kom­met her for at spil­le fod­bold og ik­ke an­det, « si­ger Ken­neth Zo­ho­re over te­le­fo­nen fra Stor­bri­tan­ni­en. Fynsk chan­ce Ken­neth Zo­ho­re stod for kun et år si­den uden kon­trakt, da hans af­ta­le med Fi­o­ren­ti­na blev an­nul­le­ret.

OB tog en chan­ce og gav ham en halvt år lang kon­trakt, og i som­mer for­læn­ge­de man så med to år, og nu har fyn­bo­er­ne iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sco­ret på den rig­ti­ge si­de af et to­cif­ret mil­li­onbe­løb for an­gri­be­ren.

» Li­ge så stærkt, det gik ned ad bak­ke for mig den­gang, li­ge så hur­tigt er jeg kom­met op. Så­dan er fod­bold­ver­de­nen. Det kan skif­te he­le ti­den. Fra den ene dag til den an­den kan du væ­re el­sket og ha­det, og du kan væ­re god og dår­lig, « si­ger Ken­neth Zo­ho­re.

Han skal nu spil­le for en klub, der for al­vor blev kendt i dan­ske fod­bold­mun­de, da FC Kø­ben­havns an­gri­ber An­dreas Cor­ne­li­us i som­me­ren 2013 blev solgt for et re­kord­be­løb til den wa­li­si­ske klub. Kun et halvt år ef­ter vend­te an­gri­be­ren til­ba­ge til Dan­mark.

Ken­neth Zo­ho­re for­kla­rer, at han kort har væ­ret i kon­takt med An­dreas Cor­ne­li­us om Car­diff, men at det på in­gen må­de har skræmt ham el­ler haft be­tyd­ning for hans valg.

» Jeg har egent­lig ik­ke snak­ket så me­get med Corner om det. Jeg tæn­ker ik­ke på, at jeg skal bli­ve et fl­op her, for hvis jeg gør det, så kom­mer jeg til at fl­op­pe. Li­ge med det sam­me. Så jeg tæn­ker på, at det nok skal gå godt. Jeg har al­tid haft en drøm om at kom­me til Eng­land og spil­le, og jeg ved godt, at nog­le folk må­ske tæn­ker, hvor­for jeg vil­le det, når jeg li­ge hav­de få­et gang i kar­ri­e­ren i OB, men jeg fø­ler mig klar. Og det er fint nok, at folk tæn­ker, at jeg ik­ke kan slå igen­nem her­ov­re – jeg er bedst un­der pres og kan godt li­de det, « til­fø­jer Ken­neth Zo­ho­re, der for­tæl­ler om stor in­ter­es­se på fod­bol­dens ø. Po­pu­lær mand » Der har væ­ret rig­tig man­ge ef­ter­spørgs­ler fra Cham­pions­hip på mig, men jeg sag­de til min agent, at jeg først vil­le hø­re om det, når der var no­get kon­kret, og så kom Car­diff så, og jeg syn­tes, det var en rig­tig god idé. «

» Jeg skal li­ge væn­ne mig til et nyt land, ny spil­lestil og et nyt liv, men jeg sag­de til mig selv, at jeg ik­ke måt­te tviv­le det mind­ste på mig selv. Jeg er pum­pet med selv­til­lid og skal ba­re kø­re der­u­dad, « for­kla­rer Zo­ho­re, der ef­ter en til­væn­nings­pe­ri­o­de for­ven­ter at få godt med spil­le­tid for Car­diff, der i øje­blik­ket lig­ger tre po­int fra de plad­ser, der gi­ver mu­lig­hed for op­ryk­nings­spil til Pre­mi­er Le­ague.

» Jeg er ik­ke kom­met her for at sid­de på bæn­ken. Jeg skal hjæl­pe hol­det med at sco­re mål og kom­me hø­je­re op i ta­bel­len. Men jeg skal li­ge væn­ne mig til det he­le, og det er klub­ben og jeg af­kla­ret med. Jeg har al­tid sagt, at hvis jeg får re­gel­mæs­sigt med spil­le­tid, så kom­mer det he­le af sig selv. Jeg får selv­til­lid af det og slap­per af, og når jeg gør det, kom­mer må­le­ne og­så. «

TIRS­DAG 2. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.