Oho­re

BT - - TRANSFERDEADLINE -

TIRS­DAG 2. FE­BRU­AR 2016 AaB i det kom­men­de for­år, og der­for er aft alen med Pa­der­born op­ti­mal, så jeg kan få vist mig frem de kom­men­de må­ne­der, « si­ger Ni­ck­las He­le­ni­us.

På Twit­ter bød Pa­der­born 07 sin før­ste dan­ske spil­ler no­gen­sin­de vel­kom­men med et ’ hjerte­lig vel­kom­men’ på pæ­re­dansk.

I AaB reg­ner man sta­dig med at se ’ den go­de gam­le’ an­gri­ber igen til som­mer.

» Vi ser sta­dig et top­sco­rer­po­ten­ti­a­le i Ni­ck­las He­le­ni­us, men qua den nær­mest hi­sto­risk hår­de kon­kur­ren­ce, vi i øje­blik­ket har på de off en­si­ve plad­ser, har vi sam­men vur­de­ret, at en ud­lej­ning af Ni­ck­las vil­le væ­re op­ti­malt li­ge nu. For­hå­bent­lig kan Ni­ck­las gen­fi nde sit ni­veau i Tys­kland, og vi ser frem til, at han ven­der styr­ket til­ba­ge til AaB i næ­ste sæ­son, « si­ger AaBs sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de.

AaB solg­te i 2013 He­le­ni­us til den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague- klub Aston Vil­la, men op­hol­det blev al­drig no­gen suc­ces. Der­for vend­te an­gri­be­ren al­le­re­de i 2014 re­tur til det nord­jy­ske.

Pa­der­born 07 star­ter for­å­ret på fre­dag mod Sand­hau­sen.

Det er ik­ke over­ra­sken­de, at Brønd­by har hen­tet en ny spil­ler til kan­ter­ne – men det kom­mer bag på mig, at det blev David Boysen, der blev hen­tet til Ves­teg­nen. Boysen er en dyg­tig spil­ler, og han er top­sco­rer i 1. di­vi­sion – men er han stærk nok til top­pen af Su­per­liga­en? Det skal jeg over­be­vi­ses om. Men spæn­den­de bli­ver det. For talentet er til ste­de hos den 24- åri­ge tid­li­ge­re Lyng­by- spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.