De stør­ste, de sig­ni­fi kan­te og de spek­taku­læ­re trans­fers

BT - - TRANSFERDEADLINE -

DE TO STØR­STE sport­s­li­ge mar­ke­rin­ger i for­ri­ge trans­fer­vin­due blev i det­te veks­let til de to stør­ste salg. Nem­lig FCKs salg af Da­ni­el Ar­mar­tey og FCMs salg af Erik Svi­at­chen­ko for hen­holds­vis ca. 50 og 17 mil­li­o­ner.

I sam­me ån­de­d­rag må nød­ven­dig­vis ind­sky­des, at FCNs salg af Bru­nin­ho, der – eft er at væ­re hen­tet i som­mer for et par mil­li­o­ner – er ble­vet solgt for 22 mil­li­o­ner blot et halvt år og ni mål og tre as­si­ster se­ne­re.

CVs scou­ting og salg af Bru­nin­ho aspi­re­rer til en af ti­der­nes bed­ste hand­ler sam­men med hans gam­le mak­ker Stå­le Sol­bak­kens dit­to af Ar­mar­tey. Ud over de øko­no­mi­ske for­skel­le, der trods alt er mel­lem dis­se hand­ler, er for­skel­len eft er det­te vin­due, at mens bå­de FCN og FCM vil væ­re sig­ni­fi kant sport­s­ligt svæk­ke­de i hen­holds­vis off en­si­ven og de­fen­si­ven, hvor Bru­nin­ho har stå­et for halv­de­len af samt­li­ge FCNs mål, og Svi­at­chen­ko har ud­vik­let sig til væ­ret den mar­kan­te le­der i FCMs for­svar, står FCK på trods af en af ti­der­nes stør­ste salg med us­væk­ke­de sport­s­li­ge mu­lig­he­der. I vir­ke­lig­he­den fo­re­kom­mer de­res trup må­ske i end­nu bed­re ba­lan­ce til for­å­ret, end de var i eft er­å­ret. For­kla­rin­gen er, at man ret­ti­digt hen­te­de Wil­li­am Kvist hjem på et tids­punkt, hvor han el­lers ik­ke var stærk nok til FCKs star­top­stil­ling net­op med til­ste­de­væ­rel­sen af Ar­mar­tey og Dela­ney. Men Kvist er nu i top­form igen, og med ind­kø­bet af Erik Jo­hns­son er FCK ik­ke ale­ne dæk­ket godt ind, men og­så styr­ket i for­sva­ret, hvor Per Nils­son og Mi­ka­el An­tons­son har set bed­re ti­der.

Med det re­so­lut­te opkald til Frank Ar­ne­sen eft er Step­han An­der­sens ska­de, er der og­så styr på den vi­ta­le må­l­mand­spo­si­tion. ALT I ALT er FCKs trans­ferak­ti­vi­tet en magt­de­mon­stra­tion. Ik­ke mindst mar­ke­ret ved sig­nin­gen af eft er­å­rets bed­ste spil­ler, Ras­mus Falk, som ud over in­ter­na­tio­na­le til­bud og­så hav­de mu­lig­hed for at ta­ge til bå­de Brønd­by og FCM.

FCK er så stærk, at klub­ben end ik­ke fi nder be­hov for at hen­te ham øje­blik­ke­ligt, men ven­ter til som­mer, hvor de vil få plads til ham eft er det for­ven­te­de salg af en an­den af Su­per­liga­ens ab­so­lut bed­ste spil­le­re, Ni­co­laj Jø­ren­sen.

FCM har og­så la­vet et godt trans­fer­vin­due. Sal­get af Svi­at­chen­ko var na­tur­ligt og uund­gå­e­ligt, og sal­get af Dun­can til AGF for ca 1,5 mio kr var godt bå­de for FCM, AGF og Dun­can, der kom hjem til sin barn­dom­s­klub, hvor han bå­de vil bli­ve top­sco­rer og fe­te­ret.

Afl øse­ren som første­valg i an­gre­bet er hen­tet i form af Va­clav Kad­lec fra Ein­tra­cht Frank­furt. Og­så en stærk sig­ning! Des­u­den bli­ver ’ den nor­ske Inies­ta’, Har­me­et Singh, spæn­den­de at føl­ge, og er sand­syn­lig­vis tænkt Alt i alt er FCKs trans­ferak­ti­vi­tet en magt­de­mon­stra­tion som Pet­ter An­der­s­sons afl øser. Han kan jo og­så sta­dig nå at bli­ve sendt til Sve­ri­ge, som hol­der trans­fer­vin­du­et åbent en må­neds tid end­nu. SUM­MA SUM­MARUM HAR FCM og FCK beg­ge gjort det så godt i det­te vin­due, at de må si­ges at væ­re end­nu stør­re fa­vo­rit­ter til at ta­ge guld og sølv, end før trans­fer­sæ­so­nen åb­ne­de. Og­så for­di et par af de nær­me­ste ud­for­dre­re, Brønd­by og Ran­ders FC, har væ­ret hen­hol­den­de i de­res gø­ren og la­den. Ran­ders FC har i skri­ven­de stund hver­ken købt el­ler solgt. De har må­ske øn­sket ro eft er ka­os i eft er­å­ret, og Brønd­by har fl ere gan­ge med­delt, at de tror på kon­ti­nu­i­tet frem for for­ny­el­se.

Det kan ko­ste dem de­res mål­sæt­ning, for AaB har for­må­et at hol­de på Spal­vis, Ene­vold­sen og Thomsen, som vir­ke­lig må si­ges at væ­re en fl ot sport­s­lig sats­ning. De har her­eft er sær­de­les go­de kort på hån­den med hen­blik på at nap­pe bron­zen.

Eft er for­ri­ge trans­fer­vin­due var min vur­de­ring, at FCKs trup var den stær­ke­ste i Dan­mark, og den er i dag end­nu stær­ke­re end FCMs, selv­om de­res og­så er en af de al­ler­bed­ste i Su­per­liga­ens hi­sto­rie.

FCK bli­ver me­stre for­an FCM i år – og det gør de og­så i næ­ste sæ­son, hvor beg­ge hold vil væ­re end­nu stær­ke­re end i år. JEG VUR­DE­RER IK­KE, at de ne­der­ste holds age­ren i mar­ke­det vil æn­dre næv­ne­vær­digt på styr­ke­for­hol­det, og der vil næp­pe væ­re be­ty­de­li­ge ro­ka­der i de ne­der­ste re­gio­ner. Nord­s­jæl­land får det svært, selv­om de har få­et Kas­per Hjul­mand hjem, men kom­mer ik­ke i nedryk­nings­fa­re, Vi­borg har få­et no­get tyng­de hen over eft er­å­ret, og der er kom­met bed­re styr på AGF, der har age­ret godt for før­ste gang i ny­e­re tid i et trans­fer­vin­due.

Søn­derjy­ske, som jo ik­ke hø­rer til de ne­der­ste hold i liga­en ( end­nu), har væ­ret ro­li­ge, idet de fø­ler sig ’ ho­me sa­fe’ oven­på de­res fl ot­te eft er­år, og selv om OB ik­ke har styr­ket de­res el­lers rin­ge for­svar, vil de ik­ke kom­me i pro­ble­mer på grund af de­res me­get kompetente off en­siv.

Ho­bro har for­stær­ket sig de­fen­sivt med bå­de spil­le­re og træ­ner, men klub­ben vil næp­pe væ­re stærk nok på si­ne off en­si­ve død­bol­de til at hen­te det ene­ste hold, der sy­nes in­den for ræk­ke­vid­de, Es­b­jerg, der har brugt si­ne kræft er på at ud­lig­ne spil­ler­af­gan­ge i det­te trans­fer­vin­due og for­ri­ges fejl­køb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.