Magnus­sen og mil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STØT­TE

I mor­gen bli­ver Ke­vin Magnus­sen med stor sand­syn­lig­hed præ­sen­te­ret som ny For­mel 1- kø­rer hos Re­nault- tea­met. Et co­me­ba­ck, der igen har un­der­stre­get de tæt­te bånd mel­lem Magnus­sen og mil­li­ar­dæ­ren An­ders Holch Povls­en. En af Dan­marks ri­ge­ste mænd har nem­lig igen spil­let en vig­tig rol­le i Ke­vin Magnus­sens nye chan­ce for at kø­re For­mel 1.

Det var så­le­des An­ders Holch Povls­en, der stil­le­de sin sor­te pri­vatjet til rå­dig­hed og fl øj Ke­vin Magnus­sen til Ox­ford­s­hi­re og Re­nu­alts For­mel 1- fa­brik for om­trent tre uger si­den.

An­ders Holch Povls­en nø­je­des dog ik­ke med at lå­ne Ke­vin Magnus­sen fl yve­ren. Den dan­ske ejer af tekstil­kon­cer­nen Be­st­sel­ler tog selv med og gik med den 23- åri­ge ra­cer­kø­rer ind til mø­det på fa­brik­ken i En­sto­ne, hvor Re­naults For­mel 1- bos­ser vi­ste dem rundt og snak­ke­de for­ret­ning. Vig­tig støt­te Selv­om Ke­vin Magnus­sen er et af mo­tor­spor­tens stør­ste ta­len­ter, og hans for­må­en i en ra­cer­bil fuldt ud be­ret­ti­ger ham til en plads i For­mel 1, vil­le hans vej ind og nu til­ba­ge i kon­ge­klas­sen ha­ve set me­get svær ud, hvis ik­ke An­ders Holch Povls­en hav­de ka­stet sig ind i Magnus­sens kar­ri­e­re med øko­no­mi­ske mid­ler.

An­ders Holch Povls­en er 43 år og har si­den 2010 væ­ret sponsor for Ke­vin Magnus­sen via tøj­mær­ket Ja­ck & Jo­nes. Det sponsorat hjalp den un­ge dan­sker til go­de aft aler op gen­nem ung­doms­ræk­ker­ne, hvor McLa­ren sam­men med An­ders Holch Povls­en dan­ne­de det øko­no­mi­ske fun­da­ment i ska­bel­sen af Ke­vin Magnus­sen.

Et ube­kræft et, men godt bud, på An­ders Holch Povls­ens in­ve­ste­ring i Ke­vin Magnus­sen ly­der på om­trent 40 mil­li­o­ner, før han trå­d­te ind i For­mel 1. Pres­se­sky An­ders Holch Povls­en er ik­ke en per­son, der selv sø­ger op­mærk­som­he­den – slet ik­ke i me­di­er­ne, hvor han med få und­ta­gel­ser kun ud­ta­ler sig om si­ne for­ret­nin­ger.

Der­for er det og­så småt med ord i off ent­lig­he­den om ven­ska­bet mel­lem den dan­ske mil­li­ar­dær og den dan­ske ra­cer­kø­rer. Men for et par år til­ba­ge sag­de Ke­vin Magnus­sen føl­gen­de om hans stor­sponsor.

» Han er en per­son, jeg har me­get respekt for, og som vir­ke­lig er et sejt men­ne­ske, « for­tal­te Ke­vin Magnus­sen den­gang om An­ders Holch Povls­en til Fag­bla­det 3F.

I er­hvervs­sam­men­hæng er et af An­ders Holch Povls­ens bed­ste ken­de­tegn, at han be­sid­der et stort en­ga­ge­ment. Og hans en­ga­ge­ment i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re har si­den bragt mak­ker­par­ret til tops i in­ter­na­tio­nal mo­tor­sport.

Udadtil stop­pe­de Ke­vin Magnus­sen og An­ders Holch Povls­ens sa­m­ar­bej­det i 2014, da dan­ske­ren blev For­mel 1- kø­rer hos McLa­ren.

Men det var, selv­om hver­ken McLa­ren, Magnus­sens ma­na­ger el­ler Be­st­sel­ler vil­le be­kræft et det, for­ment­lig ik­ke en til­fæl­dig­hed, at virk­som­he­den Asos plud­se­lig hav­de en frem­træ­den­de plads på McLa­ren- ra­ce­rens bag­vin­ge i Magnus­sens de­but­sæ­son. Asos er blandt de virk­som­he­der, som An­ders Holch Povls­en har in­ve­ste­ret tungt i de se­ne­re år. Asos for­svandt da og­så fra McLa­rens ra­cer, da Ke­vin Magnus­sen blev de­gra­de­ret til re­ser­ve­kø­rer i 2015.

Et tegn på det fort­sat­te bånd mel­lem An­ders Holch Povls­en og Ke­vin Magnus­sen vi­ste sig ty­de­ligt i he­le 2014- sæ­so­nen, hvor han fl ere gan­ge var til løb rundt på klo­den, som ’ gæst’ hos Ke­vin Magnus­sen. Og­så den­gang gjor­de de to brug af den sor­te pri­vatjet fra tid til an­den.

An­ders Holch Povls­en blev des­u­den ved fl ere lej­lig­he­der og­så set i sam­ta­le med McLa­ren- bos­sen Ron Den­nis, der nok vid­ste, at An­ders Holch Povls­en var en vig­tig mand i for­hold til at be­hol­de Ke­vin Magnus­sen. Uri­me­ligt krav Men da Ke­vin Magnus­sen blev de­gra­de­ret se­ne­st, for­lød det plud­se­lig, at McLa­rens be­sty­rel­se blandt an­det valg­te dan­ske­ren fra, for­di der mang­le­de øko­no­misk op­bak­ning fra hjem­lan­det. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var det dog ik­ke, for­di An­ders Holch Povls­en ik­ke læn­ge­re vil­le væ­re med me­re. Men det be­løb, McLa­ren kræ­ve­de, var sim­pelt­hen ’ uri­me­ligt højt’, for­ly­der det.

Hvad og hvor me­get An­ders Holch Povls­en har bi­dra­get med til Ke­vin Magnus­sens nye For­mel 1- aft ale hos Re­nault, vi­des ik­ke. Me­get ube­kræf­te­de ryg­ter ly­der på 50 mil­li­o­ner sponsor­kro­ner, men det er langt fra sik­kert, at det for­hol­der sig så­dan.

Fak­ta er dog, at An­ders Holch Povls­en igen har spil­let en vig­tig rol­le i Ke­vin Magnus­sens nye For­mel

1- even­tyr.

TIRS­DAG 2. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.