Mal­do­na­dos ’ hævn’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HE­LE SID­STE UGE sva­re­de jeg ’ 99 pro­cent’, når jeg blev spurgt om sand­syn­lig­he­den for, at Ke­vin Magnus­sen kør­te for Re­nault i For­mel 1- VM 2016. At jeg sta­dig hav­de en en­kelt pro­cent på Magnus­sens mi­nus- kon­to, skyld­tes, at jeg ik­ke kun­ne gen­nem­skue Pa­stor Mal­do­na­dos re­ak­tio­ner hjem­me i Ve­nezu­ela: Han er en tem­pe­ra­ments­fuld fyr, den go­de Pa­stor ( spørg ba­re hans kon­kur­ren­ter), og jeg kun­ne ik­ke for­stå hans lar­men­de stil­hed. Jeg var sik­ker på, at han vil­le re­a­ge­re off en­sivt, så snart Re­nault- le­del­sen for­tal­te ham, at han var for­tid i tea­met.

Så læn­ge han ik­ke kom med en ud­mel­ding, tol­ke­de jeg det som om, at han sta­dig hå­be­de at fort­sæt­te i tea­met. Men i går fi k han så åben­bart at vi­de, at alt håb var ude – og så ’ hæv­ne­de’ han sig om­gå­en­de ved at ta­ge luft en ud af Re­naults team­præ­sen­ta­tion i mor­gen: ’ Jeg er ik­ke med i For­mel 1 2016’, var Twit­ter- be­ske­den, der ik­ke sær­ligt ele­gant frarø­ve­de Re­nault­pres­se­mø­det en­hver nyheds­vær­di med hen­syn til kø­re­re. MEN SELV­OM DET nu er 100 pro­cent sik­kert, at Re­nault kø­rer ind i For­mel 1- sæ­so­nen 2016 med Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer, er der al­li­ge­vel et par ting, jeg er spændt på i Pa­ris.

For hvad skal tea­met hed­de? Re­naults sport­s­chef, Cy­ril Abi­te­boul, har an­ty­det, at en af kon­cer­nens an­dre mær­ker kan læg­ge helt el­ler del­vist navn til Magnus­sens nye team. Der er så vidt jeg for­står to mu­lig­he­der: Al­pi­ne el­ler In­fi ni­ti.

Det fran­ske s p o r t s v o g n s - mær­ke Al­pi­ne blev i 1973 ind­lem­met i Re­nault- kon­cer­nen, og fransk­mæn­de­nes For­mel 1- de­but i 1977 ske­te un­der Re­nault Al­pi­ne- nav­net. Al­pi­ne har de se­ne­ste man­ge år ført en til­ba­ge­truk­ket til­væ­rel­se, men nu vil Re­nault an­gi­ve­ligt igen brin­ge det be­røm­te navn frem i ly­set – må­ske i for­bin­del­se med det nye For­mel 1- pro­gram?

In­fi ni­ti er Nis­sans luksus­mær­ke. Ja­pa­ner­ne ind­går i Re­nault- grup­pen, og In­fi ni­ti var indtil i år ti­telsponsor for Red Bull- tea­met. Nu er Red Bull og Re­nault i gang med en lang­va­rig skils­mis­se, og det ja­pan­ske mær­ke er afl øst af ur- fi rma­et TAG- Heu­er som Red Bulls ti­telsponsor ( TAG- Heu­er læg­ger og­så navn til de Re­nault­mo­to­rer, Red Bull kø­rer med i år.)

Hvis Re­nault- le­del­sen væl­ger at hol­de In­fi ni­ti i spor­ten, kan Ke­vin Magnus­sen ha­ve skift et si­de i den ja­pan­ske For­mel 1-’ bor­ger­krig’: Fra Hon­das skrø­be­li­ge mo­to­rer hos McLa­ren til Nis­san/ In­fi ni­ti som Re­nault- part­ner. Eje­ren An­ders Holch Povls­en har loy­alt støt­tet Magnus­sens kar­ri­e­re og var med, da de før­ste kon­tak­ter til Re­nault blev knyt­tet i mid­ten af ja­nu­ar SKAL KE­VIN MAGNUS­SEN kø­re for Re­nault- Al­pi­ne? In­fi ni­ti- Re­nault? El­ler ba­re Re­nault? Vi får sva­ret i mor­gen.

Her får vi og­så at vi­de, hvor stor en rol­le Be­st­sel­ler- kon­cer­nen kom­mer til at spil­le i K- Mags For­mel 1- kar­ri­e­re 2.0. Eje­ren An­ders Holch Povls­en har loy­alt støt­tet Magnus­sens kar­ri­e­re og var med, da de før­ste kon­tak­ter til Re­nault blev knyt­tet i mid­ten af ja­nu­ar. Ryg­ter vil vi­de, at Be­st­sel­ler dæk­ker en ( min­dre) del af det ( enor­me) hul, Pa­stor Mal­do­na­dos sponsors PDVSA har eft er­ladt i Re­naults For­mel 1- bud­get. Om det in­de­bæ­rer, at det dan­ske tøj­mær­ke op­træ­der på Magnus­sens og Pal­mers bi­ler, af­slø­res i mor­gen.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.