Der­for fi k Grav­holt kni­ven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI SKRU­ER TI­DEN knap et par må­ne­der til­ba­ge. Nær­me­re be­stemt søn­dag 13. de­cem­ber. Dan­mark hav­de li­ge vun­det 26- 19 over Sve­ri­ge i VM- ot­ten­de­dels­fi na­len og le­ve­ret den su­verænt bed­ste kamp ved slut­run­den. Al­li­ge­vel for­nem­me­de man på land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen, dér i mixed zo­ne i mi­nut­ter­ne eft er sej­ren, at no­get gik ham på. Han var ik­ke ube­tin­get glad. Han snak­ke­de blandt an­det om, at ’ ting på hol­det un­dre­de ham’, og at det vil­le han ’ ta­ge fat på’, når tur­ne- rin­gen var slut.

Nu ved vi, at Klavs Bruun Jør­gen­sen me­re end no­gen an­den hen­ty­de­de til den nu fy­re­de Met­te Grav­holt og hen­des op­før­sel. JEG HAR TALT med en ræk­ke cen­tra­le kil­der med ind­sigt i for­lø­bet og kom­mer her med mit bud på, hvad der er gå­et galt mel­lem den er­far­ne streg­spil­ler og land­stræ­ne­ren.

Og vir­ke­lig­he­den er, at Met­te Grav­holt al­le­re­de un­der­skrev sin egen fy­re­sed­del un­der VM- slut­run­den og har væ­ret ’ dead wo­man wal­king’ li­ge si­den. Tin­ge­ne eska­le­re­de for al­vor, da Grav­holt stil­le­de sig op i TV2s stu­die i Boxen i Her­ning og sag­de, at hun al­drig blev fan af land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sens må­de at spil­le hånd­bold på. Det var di­rek­te i strid med land­stræ­ne­rens vær­di­er og øn­ske om at ind­fø­re en me­re loy­al holdånd end den, der har præ­get kvin­delands­hol­det i en år­ræk­ke. Han vil ska­be et slag­kraft igt kol­lek­tiv – i er­ken­del­se af, at det er det, der kan brin­ge Dan­mark til tops, for­di der li­ge nu mang­ler spil­le­re med in­di­vi­du­el ver­dens­klas­se. Og et så­dan kol­lek­tiv kan åben­bart ik­ke ska­bes med Met­te Grav­holt på lands­hol­det KLAVS BRUUN JØR­GEN­SEN ser det nem­lig som sin vig­tig­ste op­ga­ve at æn­dre den for­kæ­le­de kul­tur, der i de se­ne­ste år un­der for­gæn­ge­ren Jan Pyt­li­ck for­pe­ste­de lands­hol­det. En kul­tur, hvor det for en­kel­te spil­le­re har hand­let me­re om ’ mig, mig, mig’ end hol­dets bed­ste.

Han vil ha­ve spil­le­re, der ac­cep­te­rer at sid­de man­ge mi­nut­ter på bæn­ken og sta­dig bak­ker op om hol­det. Han vil ska­be et slag­kraft igt kol­lek­tiv – i er­ken­del­se af, at det er det, der kan brin­ge Dan­mark til tops, for­di der li­ge nu mang­ler spil­le­re med in­di­vi­du­el ver­dens­klas­se.

Og så­dan et kol­lek­tiv kan åben­bart ik­ke ska­bes med Met­te Grav­holt på lands­hol­det. MEN DET HAND­LER na­tur­lig­vis ik­ke blot om en ud­ta­lel­se i et tv- stu­die. Det er blandt bå­de le­de­re og spil­le­re ble­vet op­fat­tet som et pro­blem, at Grav­holt, der be­skri­ves som bå­de in­tel­li­gent og re­to­risk stærk, har ev­net at præ­ge si­ne hold­kam­me­ra­ter med de ne­ga­ti­ve syns­punk­ter, hun har haft .

Har hun væ­ret util­freds med land­stræ­ner­tea­met, spil­let el­ler tak­tik­ken, har hun ger­ne luft et den util­freds­hed over for de øv­ri­ge spil­le­re, og hun har på den må­de for­søgt el­ler me­re ube­vidst ri­si­ke­ret at træk­ke stem­nin­gen i en ne­ga­tiv ret­ning.

Li­ge­le­des har hun skældt ud på si­ne hold­kam­me­ra­ter, hvis de ik­ke har spil­let hen­de i si­tu­a­tio­ner, hvor hun me­ner, hun skul­le ha­ve bol­den – be­ret­ti­get el­ler ube­ret­ti­get. Og de skæl­dud har fun­det sted bå­de un­der kam­pe­ne, og og­så eft er­føl­gen­de på spil­ler­ho­tel­let. SAM­TI­DIG HAR DER hel­ler ik­ke væ­ret en op­fat­tel­se af, at hen­des op­før­sel på bæn­ken, hvor hun til­brag­te over­ra­sken­de lang tid, he­le ti­den var til hol­dets bed­ste. Men for­di hun har haft en vis sta­tus, har in­gen i spil­ler­trup­pen tur­det el­ler øn­sket at ta­ge kon­fron­ta­tio­nen med hen­de.

Nu tog Klavs Bruun Jør­gen­sen i ste­det kon­se­kven­sen med en yd­my­gen­de fy­ring, der hø­rer til sjæl­den­he­der­ne i dansk hånd­bold. Så er spørgs­må­let, om ud­rens­nin­gen stop­per her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.