Sy­ge­meldt på ube­stemt tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRIST BE­SKED det he­le var sta­dig sur­re­a­li­stisk. Det ord dæk­ker fak­tisk alt. Sur­re­a­li­stisk, « for­tal­te Da­ni­el Svensson den­gang til Jyl­lands- Po­sten, hvor han kom i be­hand­ling med ke­mo­te­ra­pi. En ube­ha­ge­lig over­ra­skel­se Hvis det vi­ser sig, at han har få­et et til­bage­fald nu, ri­si­ke­rer Svensson igen at skul­le igen­nem et kræ­ven­de be­hand­lings­for­løb, og sa­gen på­vir­ker na­tur­lig­vis hold­kam­me­ra­ter­ne og le­del­sen i klub­ben.

» Al­le i Skjern Hånd­bold er na­tur- lig­vis be­rørt af si­tu­a­tio­nen. Vi sen­der de bed­ste tan­ker til Da­ni­el og hans fa­mi­lie med hå­bet om, at Da­ni­els figh­ter­vil­je end­nu en­gang vil hjæl­pe ham godt igen­nem en svær tid, « si­ger Car­sten Thy­ge­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Skjern Hånd­bold, i en pres­se­med­del­el­se.

Det kom­mer bag på Svens­sons agent, Mads Wint­her, hvis der er ta­le om et nyt til­bage­fald.

» Det er en stor over­ra­skel­se, hvis at der er ta­le om et til­bage­fald, ef­ter at Da­ni­el har kæm­pet sig til­ba­ge i god form og som en vig­tig brik for Skjern. Nu af­ven­ter vi re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­ser­ne, in­den vi for­hol­der os til det sport­s­li­ge. Det er na­tur­lig­vis alt for tidligt at si­ge no­get om den sport­s­li­ge frem­tid. Li­ge nu er hel­bre­det og­så det vig­tig­ste, « si­ger Mads Wint­her fra Pe­op­le In Sport.

In­den Da­ni­el Svensson kom til Skjern, spil­le­de han to år i TUS- NLüb­becke i den ty­ske Bun­des­liga. Han har og­så væ­ret i FCK Hånd­bold og AaB Hånd­bold tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.