Ind

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SA­GEN KORT

Tors­dag i sid­ste uge hav­de Klavs Bruun Jør­gen­sen en te­le­fon­sam­ta­le med Met­te Grav­holt, og det var her, at land­stræ­ne­ren med­del­te streg­spil­le­ren, at hun ik­ke læn­ge­re ind­går i land­stræ­ne­rens pla­ner. Sent søn­dag af­ten ud­send­te Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bold en pres­se­med­del­el­se med ud­ta­lel­ser fra Met­te Grav­holt, der for­tal­te om land­stræ­ne­rens be­slut­ning. Det fik Klavs Bruun Jør­gen­sen til selv at be­kræf­te hi­sto­ri­en over for TV2 SPORT. sig helt ude af den kon­kre­te sag mel­lem Klavs Bruun Jør­gen­sen og Met­te Grav­holt. Han vil ik­ke kom­men­te­re på den. Kan væ­re hård Han vil dog ger­ne sæt­te ord på Met­te Grav­holts be­tyd­ning på klub­plan, og her op­le­ver Age­sen en spil­ler, som ta­ger ’ et kæm­pe an­svar’, men som og­så stil­ler sto­re krav til om­gi­vel­ser­ne.

» Som træ­ner er det rart at ha­ve så­dan en spil­ler. Men jeg er med på, det kan op­le­ves ne­ga­tivt, for hun kan væ­re hård, når man ik­ke over­hol­der tak­ti­ske el­ler kol­lek­ti­ve af­ta­ler, « si­ger Ni­els Age­sen.

Tror du, at det kan ha­ve no­get at gø­re med fy­rin­gen fra lands­hol­det?

» Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. «

Klavs Bruun Jør­gen­sen næv­ner hen­des op­før­sel som et pro­blem på lands­hol­det. Gi­ver Met­te Grav­holts op­før­sel pro­ble­mer i klu­bre­gi?

» Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. Met­te har en stor be­tyd­ning for vo­res hold, og hun er blandt an­det vig­tig om­kring vo­res an­grebs­spil. Hun er tak­tisk me­get skarp til at lø­se si­ne op­ga­ver, « si­ger Ni­els Age­sen.

BT har talt med klubkam­me­ra­ten gen­nem man­ge år og lands­holds­spil­ler Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, men hun har ik­ke øn­sket at si­ge no­get om Met­te Grav­holts fy­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.