S- top­pen i nyt an

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KAMP So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har er­klæ­ret åben krig mod tvvær­ten Cle­ment Kjers­gaard. Ef­ter da­ges mas­si­ve an­greb mod Kjers­gaard på de so­ci­a­le me­di­er trak par­ti­et i går et nyt og skar­pe­re vå­ben.

I et for­svar for sin par­ti­for­mand for­lan­ger par­tiets top­fi­gur Mor­ten Bødskov nu, at DRs le­del­se kom­mer på ba­nen i sa­gen om Cle­ment Kjers­gaards me­get om­dis­ku­te­re­de in­ter­view med Met­te Fre­de­rik­sen søn­dag af­ten. På pro­gram­met stod et in­ter­view med So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand om par­tiets hold­ning til den ak­tu­el­le flygt­nin­ge- kri­se. Men det se­er­ne så, da Cle­ment Kjers­gaard hav­de Met­te Fre­de­rik­sen i stu­di­et i ’ Vi ses hos Cle­ment’ på DR2, ud­vik­le­de sig hur­tigt til en ver­bal slå­skamp.

Cle­ment Kjers­gaard gik hårdt

ONS­DAG 3. FE­BRU­AR 2016 til for­man­den for at få hen­des svar på en ræk­ke spørgs­mål om So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes flygt­nin­gepo­li­tik.

Hun føl­te, at han af­brød hen­de he­le ti­den, mens han på sin si­de holdt fast i, at han vil­le ha­ve svar på si­ne spørgs­mål.

Ef­ter pro­gram­met ud­brød der hef­tig de­bat på de so­ci­a­le me­di­er, hvor især so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske med­lem­mer af Fol­ke­tin­get føl­te sig pro­vo­ke­ret af Kjers­gaards in­ter­view­tek­nik. Her to da­ge ef­ter har bø­ger­ne på in­gen må­de lagt sig. Bødskov blan­der sig I går be­sva­re­de stu­di­e­vær­ten så kri­tik­ken med et op­slag på Fa­ce­book, hvor han op­for­dre­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til at sva­re på fem kon­kre­te spørgs­mål, som han ik­ke me­ner, han fik svar på i pro­gram­met.

Det får tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov op ad sto­len.

I et in­ter­view med Jyl­landsPo­sten kræ­ver han, at le­del­sen Er det­te her den nye form for jour­na­li­stik, man skal for­ven­te fra Dan­marks Ra­dio? af Dan­marks Ra­dio kom­mer på ba­nen.

» Det rej­ser det helt åb­ne spørgs­mål, om Cle­ment Kjers­gaard er sprun­get ud som po­li­ti­ker – el­ler om han sta­dig er jour­na­list, « si­ger Mor­ten Bødskov til avi­sen og ef­ter­spør­ger et svar fra DRs le­del­se. Armslæng­de Bødskov me­ner, at Cle­ment Kjers­gaard med op­sla­get, kø­rer en må­l­ret­tet kampag­ne mod par­ti­et.

» Jeg må in­drøm­me, at jeg er me­get over­ra­sket over, at bå­de Cle­ment Kjers­gaard og Dan­marks Ra­dio som pu­blic ser­vi­ce­sta­tion vil brin­ge sig selv i den sår­ba­re po­si­tion. Det for­står jeg sim­pelt­hen ik­ke. Er det­te her den nye form for jour­na­li­stik, man skal for­ven­te fra Dan­marks Ra­dio? « si­ger Mor­ten Bødskov til Jyl­lands- Po­sten.

Op­san­gen fra Mor­ten Bødskov væk­ker kri­tik fra pro­fes­sor Frands Mor­ten­sen, der er me­di­e­for­sker ved Aa­hurs Uni­ver­si­tet.

» Hans ar­me er ble­vet for kor­te. Po­li­ti­ke­re skal ha­ve en armslæng­de i for­hold til de stat­lig­ge me­di­er, « si­ger Frands Mor­ten­sen og ud­dy­ber:

» Selv­føl­ge­lig har han lov til at ha­ve si­ne me­nin­ger, og han sid­der hel­ler ik­ke i DR- be­sty­rel­sen. Men han respek­te­rer ik­ke sel­ve prin­cip­pet om armslæng­de. Det skal væ­re armslæng­de mel­lem po­li­ti­ke­re og de stats­li­ge me­di­er, så moralsk set er hans ar­me for kor­te, « si­ger Frands Mor­ten­sen.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en ud­dy­ben­de kom­men­tar fra Mor­ten Bødskov. De ef­ter­hån­den fa­mø­se fem spørgs­mål som Cle­ment Kjær­s­gaard sø­ger svar på er: 1) Hvor an­der­le­des vil­le Dan­marks asyl- og flygt­nin­gepo­li­tik væ­re i dag, hvis I hav­de mag­ten? 2) Skal asyl­reg­ler­ne stram­mes, hvis an­tal­let af flygt­nin­ge sti­ger til for­å­ret? 3) Har In­ger Støj­berg ( V) ret i, at fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­stram­nin­gen ( der blev ved­ta­get i sid­ste uge med bl. a. S’ stem­mer) er på kan­ten af kon­ven­tio­ner­ne? 4) Er ’ dan­sker­ne, dan­sker­nes vel­stand og vel­færd’ vig­ti­ge­re end flygt­nin­ge­ne? ( som Hen­rik Sass Lar­sen ud­tal­te 17/ 1 i JP) 5) Skal ulands­bi­stan­den, for at kun­ne bi­dra­ge til at fi­nan­si­e­re S- idéen om flygt­nin­ge­lej­re i fx Li­by­en og Al­ge­ri­et, hæ­ves til me­re end 0.87 af BNI ( ni­veau­et fra SR- re­ge­rin­gen)? Så højt gik bøl­ger­ne i tv- stu­di­et Her

MF: K: MF: CK: MF: CK: MF: CK:

MF:

er et ud­drag af de­bat­ten mel­lem Cle­ment Kjers­gaard ( CK) og Met­te Fre­de­rik­sen ( MF) fra søn­dag af­ten på DR2

» Nej nu skal jeg ha­ve lov ( til at sva­re, red.). « » Nej du skal ik­ke. « » Jo det skal jeg fak­tisk. « » Nej det skal du ik­ke. « » Jo det skal jeg. « » Nej det skal du ik­ke. « » Jo det skal jeg. « » Hvad er det du sva­rer på nu? «

» Jeg går ud fra når du in­vi­te­rer mig i stu­di­et, så er det ik­ke på en kon­kur­ren­ce om, hvem der skal knæk­ke hvem, men en in­ter­es­se om at fin­de ud af, hvad der fo­re­går? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.