Greb på Cle­ment

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ONS­DAG 3. FE­BRU­AR 2016 op­le­vet før, at det ene so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem ef­ter det an­det stil­ler sig frem og si­ger, at der ik­ke var tid nok i in­ter­viewet. Det, der så er vo­res svar er, at vi læg­ger fem af de spørgs­mål vi stil­le­de i pro­gram­met ud på net­tet. «

Det me­ner han i øv­rigt ik­ke, der er no­get som helst odi­øst i.

» I for­hold til, hvor­dan me­di­er­ne bru­ger net­tet i dag, så er det to­talt gængs prak­sis. « Jeg har en op­ga­ver, jeg skal lø­se bli­ver ved med at spør­ge, « si­ger hun.

DR- che­fen me­ner ik­ke, at det er et pro­blem for Dan­marks Ra­dio, at en af de­res vær­ter an­kla­ges for at dri­ve po­li­tisk virk­som­hed.

Ju­dith Skri­ver vil nem­lig gå me­get langt for at for­sva­re si­ne me­d­ar­bej­de­re.

» Hvis Cle­ment Kjers­gaard stil­ler op til valg el­ler bli­ver po­li­tisk på an­den må­de, så er det en an­den sag. Men der er ik­ke no­get i det, han skre­vet på Fa­ce­book, som er po­li­tisk, « slår Ju­dith Skri­ver fast.

Læs me­re på si­de 14- 15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.