Bar­ne­bar­nets dom: De ram­mer plet

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PLETSKUD Da Thor­vald Stau­ning duk­ke­de op i TV2s Ba­de­ho­tel­let, fulg­te hans bar­ne­barn og­så med på skær­men. 68- åri­ge Sø­ren Stau­ning Gold­mann fø­ler se­ri­en har ramt rig­tigt i sin po­rtræt­te­ring af den tid­li­ge­re stats­mi­ni­sters for­hold til el­ske­rin­den.

» Det var me­get mor­somt, at se min far­far på skær­men. Sø­ren Pil­mark var helt sik­kert frem­ra­gen­de i rol­len. Men jeg vil dog me­ne, at han hav­de no­get me­re hår på ho­ve­d­et, end min far­far i vir­ke­lig­he­den hav­de. Man kun­ne jo spej­le sig i Stau­nings is­se, « si­ger Sø­ren Stau­ning Gold­mann og gri­ner.

Selv­om han ik­ke har mødt sin far­far, har han igen­nem sin far ( som og­så hed­der Sø­ren Stau­ning, red.) hørt om Stau­nings el­ske­rin­de og me­ner, at par­rets be­søg på ba­de­ho- tel­let i tv- se­ri­en er helt i tråd med vir­ke­lig­he­den, da de to tit rej­ste rundt i lan­det sam­men.

Sø­ren Stau­ning Gold­mann har i øv­rigt be­væ­get sig i de sam­me fod­spor som hans be­røm­te far­far, da han for to år si­den stop­pe­de som lo­kal­po­li­ti­ker for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ef­ter en 36 år lang po­li­tisk kar­ri­e­re.

Hans far­mor er Ol­ga Stau­ning, som Thor­vald Stau­ning lod sig skil­le fra for at dan­ne par med Au­gus­ta Eri­ch­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.