Kri­sti­an Jensen får sin tred­je næ­se

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Fol­ke­tin­gets Uden­rigs­ud­valg har gi­vet uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen ( V) en næ­se for at ig­no­re­re et fler­tal om hø­je­re ulands­bi­stand. Det sker, for­di Kri­sti­an Jensen på veg­ne af re­ge­rin­gen i de­cem­ber valg­te at ig­no­re­re et fler­tal i Fol­ke­tin­get, som i et be­slut­nings­for­slag vedt­og at på­læg­ge re­ge­rin­gen at pil­le de plan­lag­te be­spa­rel­ser på ulands­bi­stan­den i 2015 af bor­det.

Da der var ta­le om et be­slut­nings­for­slag og ik­ke et lov­for­slag, kun­ne re­ge­rin­gen ig­no­re­re fler­tal­let. I ste­det holdt re­ge­rin­gen fast i sin plan om ik­ke at ud­be­ta­le al den ud­vik­lings­bi­stand, som SR- re­ge­rin­gen i 2014 sat­te på fi­nans­lo­ven for 2015.

Re­ge­rin­gen kom i min­dre­tal, for­di støt­te­par­ti­et De Kon­ser­va­ti­ve stem­te blankt til SFs be­slut­nings­for­slag, som fik op­bak­ning i he­le rød blok.

Tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Hol­ger K Ni­el­sen ( SF) min­der mi­ni­ste­ren om, at ’ der er in­gen over og in­gen ved si­den af Fol­ke­tin­get’.

» Den form for mag­tar­ro­gan­ce er util­ste­delig. En re­ge­ring skal føl­ge et fler­tal i Fol­ke­tin­get, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Hos De Kon­ser­va­ti­ve un­der­stre­ger Na­ser Kha­der ( K), at det ik­ke skal ses som et mi­stil­lids­vo­tum til re­ge­rin­gen el­ler Kri­sti­an Jensen.

» Det er et gult kort. En løf­tet pe­ge­fin­ger, « si­ger han til Ritzau.

Det er Kri­sti­an Jen­sens tred­je næ­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.