Di­sco­unt­kri­gen ra­ser

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ud­vik­le de nu­væ­ren­de bu­tik­ker.

Den øge­de kon­kur­ren­ce mel­lem di­sco­unt- su­per­mar­ke­der­ne er dog godt nyt for de for­bru­ge­re, der hand­ler i bu­tik­ker­ne. For bu­tik­ker­ne der kæm­per for at sik­re sig sor­te tal på bund­linj­en, lok­ker kun­der­ne ind i for­ret­nin­gen med la­ve pri­ser på et stort ud­valg af va­rer.

» Det be­ty­der no­get for al­le par­ter, at der er er så stor kon­kur­ren­ce på om­rå­det, for ind­tje­nin­gen er pres­set af det. Det be­ty­der og­så, at de pri­ser, for­bru­ger­ne skal be­ta­le for va­rer­ne, er langt ne­de, « si­ger Jens Juul og til­fø­jer:

» Det er ab­so­lut for­bru­ger­ne, der er vin­der­ne. « Bå­de godt og skidt Martin Sa­la­mon me­ner dog ik­ke, at det er ube­tin­get po­si­tivt for for­bru­ger­ne, at der er så hård kon­kur­ren­ce mel­lem bu­tik­ker­ne. Han er enig i, at det i for­hold til pri­ser­ne er po­si­tivt for for­bru­ger­ne, og for nog­le be­ty­der kon­kur­ren­cen mel­lem bu­tik­ker­ne, at ad­gan­gen til di­sco­unt­bu­tik­ker­ne bli­ver let­te­re, for­di der bli­ver åb­net en ræk­ke nye bu­tik­ker. For an­dre bli­ver der dog læn­ge­re til su­per­mar­ke­det, for­di nog­le bu­tik­ker ik­ke kan kla­re kon­kur­ren­cen og der­for må luk­ke.

» Hvil­ken be­tyd­ning, det i sid­ste en­de får for for­bru­ger­ne, ved vi først, når rø­gen har lagt sig, og vi kan se land­ska­bet, « si­ger Martin Sa­la­mon.

I kam­pen om kun­der­ne er bu­tik­ker­ne be­gyndt at fo­ku­se­re på an­dre ting end net­op pri­sen, og det er og­så po­si­tivt for kun­der­ne, ly­der det fra for­bru­ger­rå­dets che­fø­ko­nom.

» Det er po­si­tivt at se, at der og­så er di­sco­unt­bu­tik­ker, der be­gyn­der at mar­ke­re sig på an­det end la­ve pri­ser. Ek­sem­pel­vis er øko­lo­gi ble­vet me­re til­gæn­ge­ligt, og der er kom­met me­re kva­li­tet ind i va­resor­ti­men­tet. Det er ik­ke læn­ge­re di­sco­unt­bu­tik­ker i tra­di­tio­nel for­stand, hvor va­rer­ne bli­ver kørt ind på pal­ler, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.