Hæ­ve­de pri­sen på livsvig­tig me­di­cin med 5.000 pct.

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FOR­HADT Me­di­ci­nal­di­rek­tø­ren Martin Shre­kli, der har få­et øge­nav­net ’ USAs mest for­had­te mand’, skal i dag vid­ne for Kon­gres­sen. For­ud for hø­rin­gen er en stri­be in­ter­ne do­ku­men­ter ble­vet of­fent­lig­gjort, og de gør ik­ke Martin Shre­kli no­gen tje­ne­ster. Shre­kli skal vid­ne, ef­ter at hans sel­skab, Turing Phar­ma­ceu­ti­cals, ned­kald­te en me­di­e­storm over sig selv, da det i 2015 hæ­ve­de pri­sen på en livsvig­tig me­di­cin med 5.000 pro­cent.

Selv har Martin Shre­kli og fle­re an­dre sel­ska­ber, der har gjort det sam­me, for­sva­ret sig med, at pen­ge­ne bli­ver brugt til forsk­ning i nye og bed­re be­hand­lin­ger af syg­doms­om­rå­det.

Men in­ter­ne do­ku­men­ter fra Turing, ud­sendt af en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion un­der Kon­gres- sen, teg­ner et an­det bil­le­de.

» Jeg tror, det bli­ver enormt. Næ­sten det he­le er ren pro­fit, og jeg tror, vi kan bli­ve ved i tre år el­ler me­re, « skrev Martin Shre­kli iføl­ge Business In­si­der i en mail til si­ne in­ve­sto­rer i au­gust sid­ste år. Død­brin­gen­de for hiv- pa­tien­ter I sep­tem­ber vi­de­re­send­te sel­ska­bets chef for for­ret­nings­a­na­ly­se en kvit­te­ring på 96 pak­ker me­di­cin til 75.000 dol­lar styk­ket med or­de­ne: ’ 7,2 mil­li­o­ner dol­lar til. Pow!’.

Det ale­ne var me­re, end me­di­ci­nen hav­de om­sat for i he­le 2014.

Sa­gen be­gynd­te, da Shre­kli køb­te ret­tig­he­der­ne til læ­ge­mid­let Da­raprim. Da­raprim be­hand­ler en me­get ud­bredt in­fek­tions­syg­dom. Den er ufar­lig for ra­ske men­ne­sker, men kan væ­re far­lig for gravi­de og de­ci­de­ret død­brin­gen­de for hiv- pa­tien­ter.

Me­di­ci­nen har væ­ret kendt i år­ti­er, og pa­ten­tet er for længst ud­lø- bet. Den ple­je­de at ko­ste 13,5 dol­lar per pil­le. Turing hæ­ve­de dog pri­sen til 750 dol­lar, over 5.000 kro­ner, per pil­le og ud­lø­ste et ra­ma­skrig.

Turing Phar­ma­ceu­ti­cals pris­stig­ning på Da­raprim er ble­vet et sym­bol på dis­kus­sio­nen om me­di­cin­pri­ser i USA, og de­bat­ten ind­går i de­mo­kra­ter­ne Ber­nie San­ders og Hil­lary Cl­in­tons præ­si­dentvalg­kamp.

Martin Shre­kli er ble­vet vold­somt ud­skældt og blev i star­ten af året an­holdt for ak­tie­fusk i for­bin­del­se med tid­li­ge­re ak­ti­vi­te­ter.

Han har i et in­ter­view med Fox News for­talt, at han ik­ke vil ud­ta­le sig til Kon­gres­sen og er­klæ­rer sig uskyl­dig i an­kla­ger­ne om ak­tie­fusk.

» Kon­gres­hø­rin­gen er ik­ke an­det end re­k­la­me for nog­le po­li­ti­ke­re, der vil ha­ve stem­mer og op­mærk­som­hed ved at ud­nyt­te mit navn, « har han sagt til Fox News.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.