23 ka­ske­lo­t­hva­ler skyl­let i land

Si­den nytår har det ufor­klar­li­ge fæ­no­men spredt sig i nor­d­eu­ro­pæ­i­ske lan­de

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

MYSTE­RI­UM

Der­u­d­over kan ka­ske­lo­t­hva­ler nemt bli­ve di­stra­he­ret af den larm, som ski­be og havvind­møl­ler ud­sen­der. Ly­den er med til at for­vir­re hva­ler­ne så me­get, at de sø­ger mod kyster­ne. Ude eft er tæn­der I sy­den­gel­ske Skeg­ness stran­de­de der tre ka­ske­lo­t­hva­ler den 24. ja­nu­ar. Kystvag­ten Ri­chard Jo­hn­son me­ner, at de tre hva­ler dø­de i van­det og der­eft er drev i land. Nu skal de bri­ti-

WAINFLEET ske myn­dig­he­der ha­ve tid til at un­der­sø­ge hva­ler­ne, og der­for sen­der han en klar op­for­dring til nys­ger­ri­ge bor­ge­re.

» Vi ad­va­rer bor­ge­re om at hol­de sig væk fra stran­den, « si­ger han.

Ik­ke al­le vil dog la­de de fl ere tons tun­ge pat­te­dyr væ­re i fred. Ka­ske­lo­t­hva­ler er nem­lig en guld­gru­be for så­kald­te ’ tro­fæjæ­ge­re’, der går eft er hva­ler­nes tæn­der, som der­eft er kan om­sæt­tes til kol­de kon­tan­ter. Så­le­des har der de se­ne­ste da­ge væ­ret

SKEG­NESS

HUNSTANTON

TEXEL fl ere ek­semp­ler på per­so­ner, der i nat­tens mulm og mør­ke har stjå­let de dø­de dyrs tæn­der.

» I nat så jeg en, der var i gang med at skæ­re tæn­der­ne af en af de dø­de ka­ske­lo­t­hva­ler, « skri­ver 30- åri­ge Daryl Hand på Fa­ce­book iføl­ge Daily Mail.

I Dan­mark har der og­så væ­ret stran­de­de ka­ske­lo­t­hva­ler. Sid­ste gang det ske­te var i 2015, hvor en død ka­ske­lo­t­hval på 12 me­ter og 20 ton skyl­le­de op på en strand på Fa­nø.

FRIEDRICHSKOOG

TRISCHEN

LEUCHTFEUER

WANGEROOGE

1. fe­bru­ar

12. ja­nu­ar

12. ja­nu­ar

25. ja­nu­ar

24. ja­nu­ar

23. ja­nu­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.