’ En vold­som stig­ning’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

BI­DRAGS­SATS 61- åri­ge Kim Paul­sen er en af de dan­ske bo­li­ge­je­re, der ty­de­ligt kan mær­ke re­al­kre­dit­sel­ska­bets sti­gen­de bi­drags­sat­ser i hus­hold­nings­bud­get­tet. I øje­blik­ket be­ta­ler han en bi­drags­sats på 1,25 pro­cent, og med et bo­lig­lån på 2,7 mil­li­o­ner kro­ner sva­rer det til en reg­ning på 33.750 kro­ner om året. På må­neds­ba­sis er det alt­så li­ge knap 3.000 kro­ner i ad­mi­ni­stra­tions­ge­by­rer.

Hvis EU’s nye reg­ler om hår­de­re ka­pi­tal­krav til pen­ge­in­sti­tut­ter bli­ver ind­ført, kan det be­ty­de en yder­li­ge­re reg­ning til Kim Paul­sen, der bor i et par­cel­hus i Brønd­by Strand.

Ta­ger man ud­gangs­punkt i be­reg­nin­ger­ne fra Fi­nans­rå­det, vil bi­drags­sat­sen sti­ge med 0,5 pro­cent, så Kim Paul­sen kom­mer til at be­ta­le 1,75 pro­cent. Der­med sti­ger hans år­li­ge bi­drag til 47.250 kro­ner, sva­ren­de til næ­sten 4.000 kro­ner om må­ne­den. Vold­som stig­ning » Det er en ret vold­somt stig­ning på et gan­ske al­min­de­ligt lån op­ta­get i et gan­ske al­min­de­ligt hus i en for­stadskom­mu­ne til Kø­ben­havn, « si­ger Kim Paul­sen, der er ud­dan­net øko­nom og pt. job­sø­gen­de.

Han læg­ger ik­ke skjul på, at det vil ram­me hårdt i pri­va­tø­ko­no­mi­en:

» I øje­blik­ket er jeg op­pe på næ- Ver­dens­sund­heds­or­ga­nisaår­sa­ge mis­dan­nel­se hos ny­fød­te tio­nen, WHO, har sat gang i børn, hvis moren har væ­ret smit­tet.det helt sto­re be­red­skab for at be­kæm­pe den ha­stigt spreHO ad­va­rer om, at der er en den­de zi­kavirus. re­el ri­si­ko for, at ud­vik­lings­de­fek­ten spre­der sig til Afri­ka og Asi­en, som er de ste­der, der har den hø­je­ste fød­sels­ra­te i ver­den.

Ant­ho­ny Co­stel­lo, eks­pert hos WHO, si­ger, at man ar­bej­der på at fast­læg­ge nog­le ret­nings­linjer til gravi­de kvin­der. Sam­ti­dig har man sam­let en ræk­ke eks­per­ter for at få fast­lagt en nær­me­re de­fi­ni­tion af mi­cro­cep­ha­li.

WHO har og­så un­der­stre­get, at der er brug for, at al­le in­vol­ve­rer sig i kam­pen mod zi­ka, ef­ter at man fik en vig­tig lek­tion i for­bin­del­se med ebo­laud­brud­det i Vestafri­ka. Her blev or­ga­ni­sa­tio­nen be­skyldt for at væ­re for lang­som­me til at re­a­ge­re på det mas­si­ve ud­brud. sten 3.000 ba­re i bi­drag. For ti­den er ren­ten lav, men det er jo kun et øje­bliks­bil­le­de, og det bli­ver al­vor­ligt den dag, hvor den og­så be­gyn­der at sti­ge. « Kø­rer sag mod BRFkre­dit

Kim Paul­sen kø­rer i øje­blik­ket en rets­sag mod BRFkre­dit, for­di han ik­ke me­ner, det er ri­me­ligt, at hans bi­drag er ste­get fra om­kring 1.000 kro­ner om må­ne­den, da han op­tog lå­net i 2007 til om­trent det tredob­bel­te i dag.

I for­bin­del­se med sa­gen, der blev ind­ledt tid­li­ge­re i år, op­ly­ste BRFkre­dit, at sel­ska­bet ik­ke ud­ta­ler sig om kon­kre­te sa­ger. Or­ga­ni­sa­tio­nen er i dis­se da­ge sam­let for at dis­ku­te­re, hvad man skal stil­le op med virus­set. Smit­ten er i øje­blik­ket i omløb i en ræk­ke mel­lem- og sy­da­me­ri­kan­ske lan­de.

I går meld­te WHO nyt ud i ar­bej­det om­kring virus­set. Blandt an­det bli­ver det slå­et fast, at en vac­ci­ne mod zi­ka for­ment­lig lig­ger langt ude i frem­ti­den.

» Vi bli­ver nødt til at fort­sæt­te med det syns­punkt, at en vac­ci­ne lig­ger år væk og ik­ke må­ne­der, « ly­der det fra Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Det myg­gebår­ne zi­kavirus er blandt an­det mistænkt for at for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.