Dan­mark er den stør­ste mod­ta­ger af vo­res egen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

med, at bes­pa­rel­ser­ne er la­vet af hen­syn til Dan­marks øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, men den gi­ver skat­te­let­tel­ser til bo­li­ge­jer­ne og gør dy­re bi­ler bil­li­ge­re. Det kun­ne vi nok ha­ve over­le­vet uden.

RE­GE­RIN­GEN FOR­KLA­RER SIG

ud­vik­lings­bi­stand

nu ud­vik­lings­bi­stan­den. For Dan­mark er den stør­ste mod­ta­ger af vo­res egen støt­te, for­di pen­ge­ne ik­ke bli­ver brugt ude, men ka­na­li­se­ret hjem til fl ygt­nin­ge­mod­ta­gel­se. Og det er no­get vrøvl, at Ven­stre ik­ke skæ­rer ned på den hu­ma­ni­tæ­re bi­stand. Det hæn­ger ik­ke sam­men, når man først bar­be­rer alt ned til so­k­ke­hol­der­ne og gør Dan­mark til den stør­ste bi­stands­mod­ta­ger, men sam­ti­dig på­står, at der er en mas­se pen­ge til overs til Sy­ri­en. Men det kan Kri­sti­an Jensen så stå til regn­skab for, når året slut­ter – og få en næ­se me­re.

FLYGT­NIN­GE­SI­TU­A­TIO­NEN UD­HU­LER LI­GE

på ud­vik­lings­støt­ten, vil støt­ten til fl ygt­nin­ge­lej­re, mad og asylan­sø­ge­re osv. væ­re den sam­me, selv­om vi re­du­ce­rer den sam­le­de støt­te til 0,71 pro­cent af BNI. Vi fri­hol­der nem­lig den hu­ma­ni­tæ­re støt­te, for­di vi an­er­ken­der, at der er en vold­som stor ud­for­dring i for­hold til fl ygt­nin­ge, ik­ke mindst om­kring Sy­ri­en. Vi er sam­ti­dig et af de lan­de, der i re­ne kro­ner og øre er i den ab­so­lut­te top i for­hold til at hjæl­pe i Sy­ri­ens nær­om­rå­der.

HVIS MAN KIG­GER

som et bump på vej­en. Men vi ser fremad. Og det er ik­ke me­re al­vor­ligt, end at an­dre re­ge­rin­ger - for ek­sem­pel den for­ri­ge - har over­hørt et fol­ke­tings­fl er­tal, som de har haft imod sig.

JEG SER NÆ­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.