Nej, ek­stra pen­ge til bi­stand er uansvar­ligt

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

MI­CHA­EL AA­STRUP JENSEN

uansvar­ligt at bru­ge ek­stra 1,4 mil­li­ar­der kro­ner i de­cem­ber på ud­vik­lings­bi­stand, selv­om et smalt fol­ke­tings­fl er­tal i de­cem­ber stem­te for at gø­re det. Vi er ue­ni­ge i be­slut­nin­gen om at gi­ve Kri­sti­an Jensen en næ­se set i ly­set af den svæ­re, øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, Dan­mark er i. Da vi til­t­rå­d­te i ju­ni sid­ste år, la­ve­de vi et kas­se­ef­ter­syn af dansk øko­no­mi, som klart vi­ste, at vi var på vej ud over kan­ten. Man skal ik­ke glem­me, at vi hav­de en bun­den op­ga­ve med at stram­me op i øko­no­mi­en. Og når man sid­der og prø­ver at få en­der­ne til at hæn­ge sam­men, er der alt­så ik­ke et pen­ge­træ i ha­ven, hvor der hæn­ger 1,4 mil­li­ar­der kro­ner.

DET HAV­DE VÆ­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.