Ja, re­ge­rin­gen skæ­rer brutalt i bi­stan­den

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

MET­TE GJER­SKOV

fuld­stæn­dig uhørt vis skå­ret brutalt ned på ud­vik­lings­bi­stan­den midt i et fi - nansår. Det be­tød, at pro­jek­ter i for ek­sem­pel Afri­ka, som al­le­re­de kør­te, måt­te luk­ke ned. Så folk har stå­et med hå­ret i po­st­kas­sen. For de hav­de selv­føl­ge­lig for­ven­tet at kun­ne gen­nem­fø­re pro­jek­ter­ne, når Fol­ke­tin­get hav­de ved­ta­get en fi nans­lov. Da et fol­ke­tings­fl er­tal i de­cem­ber så på­lag­de re­ge­rin­gen at drop­pe bes­pa­rel­ser­ne, valg­te den at ig­no­re­re det. Det er Kri­sti­an Jensen, der som uden­rigs­mi­ni­ster står med an­sva­ret for det, og der­for skal han ha­ve en næ­se.

RE­GE­RIN­GEN HAR PÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.