Den ta­ber Met­te Fre­de­rik­sen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det skul­le vel egent­ligt ba­re ha­ve væ­ret den stærkt kom­mu­ni­ke­ren­de S- for­mand, der slog et par søm i den kom­mu­ni­ka­tions­linje, S- top­pen har lagt, da Met­te Fre­de­rik­sen stil­le­de op til in­ter­view hos Cle­ment Kjers­gaard søn­dag aft en, men det har ud­vik­let sig til en spek­taku­lær magt­kamp. Og der­med er det og­så ble­vet en selv­for­kla­ren­de dra­ma­tisk is­ce­ne­sæt­tel­se af, hvor­for folk el­sker at ha­de po­li­tik.

PA­NE­LET Der­for må man og­så stil­le det åben­ly­se spørgs­mål: Hvad la­ve­de Met­te Fre­de­rik­sen der?

IN­TER­VIEWET SØN­DAG BLEV gen­nem­ført i fuld­stæn­dig for­ud­si­ge­lig Cle­ment Kjers­gaard- stil. Man­ge spørgs­mål – nog­le skar­pe og an­dre uri­me­li­ge – eft er­fulgt af se­kun­der til at sva­re util­freds­stil­len­de for vær­ten og hag­l­by­ger af afb ry­del­ser. Så­dan er det at bli­ve in­ter­viewet af Cle­ment Kjers­gaard, som top­per li­sten over de svæ­re­ste in­ter­view, en po­li­ti­ker kan stil­le op til, bl. a. for­di man bli­ver brugt som sta­tist i det sto­re ’ se hvor klog jeg er’- Cle­ment- show. Der­for må man og­så stil­le det åben­ly­se spørgs­mål: Hvad la­ve­de Met­te Fre­de­rik­sen der?

Hvad i syv ri­ger og lan­de tro­e­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at de kun­ne vin­de ved at stil­le op i den sam­men­hæng? Hvad tror no­gen po­li­ti­ker, at han/ hun kan vin­de ved at stil­le op hos Cle­ment? Det fo­re­kom­mer mest som en ego- øvel­se, hvor top- kom­mu­ni­ka­tø­rer vil be­vi­se for sig selv og si­ne li­ge­sin­de­de, at de er nog­le hel­ve­des kar­le. Man kla­rer sig kun godt hos Cle­ment, hvis man er i en uan­gri­be­lig si­tu­a­tion, be­nyt­ter en uudtøm­me­lig kil­de af sel­viro­ni el­ler sim­pelt­hen ER et nut­tet dyr med pels og sto­re øj­ne. ’ Vi ses hos Cle­ment’ er un­der in­gen om­stæn­dig­he­der ste­det til at afl eve­re po­li­tisk pa­pe­gø­jesnak – alt­så når po­li­ti­ke­re sva­rer som de vil, uan­set hvad de bli­ver spurgt om, for­di de di­sci­pli­ne­ret hol­der sig til eg­ne gen­ne­m­ar­bej­de­de bud­ska­ber. Men det in­si­ste­re­de Met­te Fre­de­rik­sen på at for­sø­ge.

Kjers­gaard be­går kla­re fejl i in­ter­viewet. Han in­si­ste­rer på at få be­stem­te svar, frem­for kla­re svar. Det er grimt. Og kæ­den hop­per helt af, da han af fl ere om­gan­ge fast­hol­der, at nej Met­te Fre­de­rik­sen må IK­KE få lov at sva­re. Han ta­ber sym­pa­tien på lan­ge stræk­nin­ger – og det vin­der Fre­de­rik­sen na­tur­lig­vis på. Li­ge­som hun og­så vin­der på, at hun på im­po­ne­ren­de vis får af­slut­tet med hu­mor. Men hun mød­te op til en kniv­kamp med en rød pøl­se i hån­den.

In­ter­viewet får eft er­fø­gen­de sit eget liv på net­tet. Nog­le fi nder spørgs­må­le­ne po­li­tisk far­ve­de og uri­me­li­ge, an­dre fi nder sva­re­ne und­vi­gen­de og ukla­re. Og på den må­de bli­ver det et ly­sen­de ek­sem­pel på, hvor­for folk el­sker at ha­de po­li­tik. For­men, kam­pen, tak­tik­ken, eft er­spin­net blæser fuld­kom­men det po­li­ti­ske ind­hold af ba­nen.

Sa­gen er ik­ke slut. Cle­ment Kjers­gaard skrev et åbent brev, hvori han eft er­ly­ste svar på si­ne spørgs­mål fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. En ge­ni­al hånd­te­ring, hvor bre­vet fun­ge­rer som for­svar, an­greb og do­ku­men­ta­tion i ét træk. Det blev mødt med et spørgs­mål fra Mor­ten Bødskov, om DR kun­ne le­ve med, at en an­sat på den må­de drev kampag­ne- jour­na­li­stik ret­tet mod et be­stemt par­ti. Det lød næ­sten som en trus­sel mod DR. Og der­med fort­sæt­ter sa­gen, som nu er ble­vet den per­fek­te storm af alt det folk el­sker at ha­de ved po­li­tik. Det vin­der hver­ken Met­te Fre­de­rik­sen el­ler de­mo­kra­ti­et på. Men Cle­ment. Han får li­ge bø­jet sin po­si­tion i neon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.