Mey­er­heims hem­me­lig­hed

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

JU­BILÆUM Det er 25 år og et utal af gæ­ster si­den, en nervøs Mi­cha­el Mey­er­heim før­ste gang bød en gæst vel­kom­men i tal­ks­howso­fa­en. Og selv om de fl este dan­ske­re, som er ’ no­get’, har væ­ret gæ­ster hos ham, er der sta­dig dan­ske­re, som vær­ten vir­ke­lig ger­ne vil ha­ve be­søg af. sø­ger gæ­ster­ne sta­dig i Mi­cha­el Mey­er­heims ret­ning og hans tal­ks­how, som bli­ver sendt på TV2 Char­lie. Og det pas­ser som hånd i hand­ske med ka­na­lens kon­cept.

» De før­ste kri­te­ri­er var, at vi vil­le vi­se en an­den si­de af de kend­te. Og så skul­le folk væ­re i bed­re hu­mør, når pro­gram­met var slut. Der­for gør vi me­get ud af at, der er en god stem­ning i stu­di­et. Så på den må­de pas­ser pro­gram­met godt ind i TV2 Char­lies kon­cept, « for­tæl­ler Mi­cha­el Mey­er­heim.

BT mø­der Mr. Tal­ks­how hos TV2 over en bid mor­gen­brød og kaff e. Og som Mi­cha­el Mey­er­heim selv er en me­ster i, hand­ler det om at få skabt en god stem­ning og tryg­hed mel­lem os, så tal­ks­howvær­ten kan ta­le li­ge så frit fra le­ve­ren til BT, som han kan få de kend­te til på tv. ’ Tryg­hed er nøg­le­or­det’ » Tryg­hed er i vir­ke­lig­he­den nøg­le­or­det for, at gæ­ster­ne kan per­for­me godt. For det er jo en kun­stig si­tu­a­tion, hvor der er pro­jek­tør­lys og fl ere ka­me­ra­er, der kø­rer om­kring sam­ti­dig med, der sid­der 120 men­ne­sker og kig­ger på. Der­for si­ger jeg al­tid til mi­ne gæ­ster, at de ba­re skal ren­se hjer­nen, så skal jeg nok di­ri­ge­re dem, « afslører Mi­cha­el Mey­er­heim.

Det har hel­ler ik­ke væ­ret syn­der­ligt svært at få nog­le af Dan­marks stør­ste sku­e­spil­le­re, mu­si­ke­re og po­li­ti­ke­re til at væ­re med. Og fl ere af de kend­te dan­ske­re har væ­ret med fl ere gan­ge. Dog er der sta­dig nog­le til­ba­ge, som Mi­cha­el Mey­er­heim ger­ne vil ha­ve be­søg af. Kon­ge­fa­mi­li­en » Der er fl ere med­lem­mer af kon­ge­fa­mi­li­en, som jeg ik­ke har haft i stu­di­et end­nu. Det er og­så man­ge år si­den, jeg har haft Kim Lar­sen med. Det kun­ne jeg godt tæn­ke mig. «

» Ja. Men det vil­le han ik­ke. Han si­ger al­tid me­get pænt nej tak « .

» Var det i for­bin­del­se med hans 70 års fød­sels­dag? «

» Det er jeg glad for, du min­der mig om, « ly­der det fra tal­ks­howvær­ten, som dog blø­der op og gri­ner.

» Hvem er der el­lers, som vi har for­søgt. Mads Mik­kel­sen og Mi­cha­el Laud­rup, det er og­så læn­ge si­den. Jeg kun­ne og­så godt tæn­ke mig at få Con­nie Ni­el­sen, Lars Ul­rich og He­le­na Chri­sten­sen ind. Men det er fak­tisk kun den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, jeg ik­ke har haft , « si­ger Mi­cha­el Mey­er­heim.

Han er ik­ke me­get for at næv­ne høj­de­punk­ter i tal­ks­howet, men vil dog ger­ne for­tæl­le om et fra sid­ste år, Tryg­hed er i vir­ke­lig­he­den nøg­le­or­det for, at gæ­ster­ne kan per­for­me godt. For det er jo en kun­stig si­tu­a­tion, hvor der er pro­jek­tør­lys og fl ere ka­me­ra­er, der kø­rer om­kring sam­ti­dig med, der sid­der 120 men­ne­sker og kig­ger

ONS­DAG 3. FE­BRU­AR 2016 hvor man hav­de ar­ran­ge­ret, at Vig­go Mor­ten­sen skul­le væ­re hem­me­lig gæst for Ghi­ta Nør­by.

» Han gik så me­get op i det, at han i da­ge­ne op til kom med for­slag som: Skal jeg ik­ke kom­me ind med en fl aske champag­ne. Næ­ste dag fo­re­slog han at ta­ge en stor po­se slik med, for­di det el­sker hun, som han sag­de. Så det end­te med, at han kom ind med en stor po­se slik og åb­ne­de en fl aske champag­ne og var ba­re fuld­stæn­dig li­ge­til. Og ut­ro­lig let at ha­ve med at gø­re, « afslører tal­ks­howvær­ten. Dét pro­gram er jeg stolt af Og næv­ner end­nu et tal­ks­how fra sid­ste år, der gjor­de ham de­ci­de­ret stolt.

» Det var før valg­kam­pen og vi hav­de be­søg af Khri­sti­an Thu­el­sen Da­hl, Lars Løk­ke, Met­te Fre­de­rik­sen og Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen. Jeg har et bil­le­de på min com­pu­ter, hvor de fi re sid­der i so­fa­en og nærmst græ­der af grin. Da vi hav­de la­vet det show, tog jeg hjem til min ko­ne og sag­de: Dét pro­gram er jeg stolt af. For det var et, hvor det he­le fl ød sam­men og pas­se­de nøj­ag­tigt til det, som vi ger­ne vil op­nå. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.