Valg­te Lyk­ke­hju­let frem­for TV- Avi­sen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ONS­DAG 3. FE­BRU­AR 2016

KARRIERESKIFT Da Mi­cha­el Mey­er­heim til­ba­ge i 1988 blev den før­ste vært på ’ Lyk­ke­hju­let’ vak­te det stor un­dren. For hans skift fra det pre­sti­ge­fyld­te job som USA kor­re­spon­dent på Po­li­ti­ken til un­der­hold­ning var ik­ke com­me il faut. Den­gang. En af TV2 stør­ste suc­ce­ser fra ka­na­lens fød­sel var ’ Lyk­ke­hju­let’. Vær­ten var en, i tv- re­gi, helt ukendt 40- årig mand med mørkt, krøl­let hår og bru­ne øj­ne. Man­den var Mi­cha­el Mey­er­heim. Han var kort tid for­in­den vendt hjem fra et af de mest pre­sti­ge­fyld­te job i dansk pres­se, som kor­re­spon­dent i USA for dag­bla­det Po­li­ti­ken.

Hav­de du fo­re­stil­let dig, da du sad som kor­re­spon­dent i USA, at du skul­le væ­re tal­ks­howvært i me­re end 25 år?

» Nej, det hav­de jeg helt sik­kert ik­ke, « gri­ner Mi­cha­el Mey­er­heim. Op­for­dret til at gå på tv Selv om det fak­tisk var i USA, han blev varm på tal­ks­how­gen­ren, eft er han hav­de set en helt ny si­de af san­ge­ren Tom Jo­nes, da den­ne med­vir­ke­de i Jo­hn­ny Car­sons tal­ks­how. Sam­ti­dig var han i USA og­så ble­vet op­for­dret af bå­de den da­væ­ren­de chef for TV- Avi­sen, Las­se Jensen, Ul­la Ther­kel­sen og Ka­ren Thi­sted til at gå tv- vej­en.

» Men jeg hav­de in­gen for­stil­lin­ger om, hvad det skul­le væ­re. Jeg var godt nok næ­sten 40 år, men jeg var jo ny i den sam­men­hæng. Så jeg vid­ste ik­ke rig­tig, hvad jeg tur­de, « for­tæl­ler han.

Der­for end­te han og­så med at tak­ke pænt nej, da han blev til­budt et an­det sær­de­les pre­sti­ge­fyldt job.

» Jeg fi k et til­bud om at bli­ve vært på tv- avi­sen, som jeg ik­ke rig­tig vid­ste, om jeg hav­de ma­ve til at gen­nem­fø­re, « afslører han og er­ken­der, at det var lidt mær­ke­ligt at si­ge nej til så fi nt et til­bud og ja til et i en helt an­den bold­ga­de.

» På en el­ler an­den mystisk må­de duk­ke­de ’ Lyk­ke­hju­let’ op. Jeg syn­tes, det kun­ne væ­re en god må­de at læ­re at la­ve tv på. Det var jo ik­ke et di­rek­te pro­gram. Og jeg hav­de må­ske en lil­le gø­g­ler i mig, jeg ger­ne vil­le af­prø­ve. Der­for valg­te jeg at si­ge ja « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.