Vil for­stæt­te i ’ År­gang 0’ i man­ge år end­nu

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

UD­LØBS­DA­TO Vi har fulgt hen­de, si­den hun blev født. Men hvis det står til Ra­chel El­le­bye – kendt fra TV2s do­ku­men­tar­se­rie ’ År­gang 0’ – får dan­sker­ne lov til at føl­ge med i hen­des liv man­ge år end­nu. Ud­løbs­da­to­en på pro­gram­met, der si­den 1999 har fulgt fi­re for­æl­dre­par med børn født i det nye årtu­sin­de, kom­mer nær­me­re og nær­me­re. Af pro­gra­min­tro­en ly­der det, at pro­gram­met føl­ger bør­ne­ne, til de bli­ver voks­ne. Men står det til Ra­chel El­le­bye, der bli­ver po­rtræt­te­ret som den klo­ge og in­tel­lek­tu­el­le apo­te­ker- dat­ter i pro­gram­se­ri­en, kan ’ År­gang 0’ sag­tens føl­ge hen­de end­nu læn­ge­re.

» Jeg vil ger­ne fort­sæt­te i ’ År­gang 0’, indtil det er fær­digt – om det er, til jeg er 18 el­ler i ty­ver­ne, el­ler om det er et livsva­rigt pro­jekt, så fort­sæt­ter jeg, « skri­ver Ra­chel El­le­bye i en se­er­chat på TV2.

Over for BT ud­dy­ber ’ År­gang 0’- Ra­chel, at hun fort­sat tri­ves med at del­ta­ge i den po­pu­læ­re do­ku­men­tar­se­rie – til trods for, at det var hen­des for­æl­dre, der meld­te fa­mi­li­en til pro­gram­met i sin tid.

» Jeg sy­nes, ’ År­gang 0’ er et fan­ta­stisk pro­jekt, og jeg er rig­tig glad for at væ­re en del af det og bi­dra­ge til dan­marks­hi­sto­ri­en. Det kan og­så væ­re sjovt at kig­ge til­ba­ge på om 10 år og se, hvor­dan li­vet så ud den­gang, « si­ger Ra­chel El­le­bye, der hel­ler ik­ke selv vil­le ha­ve tak­ket nej til at del­ta­ge, hvis hun selv hav­de haft val­get til at del­ta­ge i pro­gram­met.

Den kends­ger­ning er The­resia Tres­chow- Kühl, der er mor til ’ År­gang 0’- Ra­chel, enig i. Selv be­teg­ner hun ’ År­gang 0’- pro­jek­tet som et spejl­bil­le­de af Dan­mark. Et spejl­bil­le­de af Dan­mark » Vi er jo et spejl­bil­le­de af Dan­mark, og jeg tror, at vi om 20 år vil si­ge: ’ Gud, hav­de vi så­dan no­get hår? Gik vi i så­dan no­get tøj?’ « si­ger hun.

Man­ge dan­ske­re har fulgt med i Ra­chel El­le­by­es liv si­den år 2000, hvor op­ta­gel­ser­ne til se­ri­en be­gynd­te.

Som ud­gangs­punkt bli­ver del­ta­ger­ne fulgt, til de fyl­der 18, men fa­mi­li­er­ne har he­le ti­den kun­net træk­ke sig fra pro­gram­met.

Men selv­om det alt­så kun­ne se ud til, at pro­gram­met nær­mer sig sin slut­ning, åb­ner TV2- re­dak­tør Met­te Hei­berg dø­ren på klem over for fle­re sæ­so­ner.

» Det op­rin­de­li­ge pro­gram­kon­cept er, at vi føl­ger bør­ne­ne, til de bli­ver voks­ne – alt­så 18 år. Men som der bli­ver sagt i in­tro­en til pro­gram­mer­ne: Kun én ting er sik­kert – li­vet går sjæl­dent, som man har plan­lagt. Og vi kan jo hel­ler ik­ke for­ud­si­ge, hvad der kan ske, men som mini­mum føl­ger vi dem til de­res 18. år, « si­ger hun til Bil­led- Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.