Send­te fal­ske fak­tu­ra­er

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SKAN­DA­LE Sa­gen om den skan­da­le­ram­te jour­na­list Mi­cha­el Qu­res­hi nå­e­de i går nye høj­der, da det blev kendt, at han fra 2011 til 2015 fa­bri­ke­re­de fal­ske fak­tu­ra­er, som ind­brag­te ham ca. 330.000 kr., der blev sendt til en kon­to i Eng­land. Nu lig­ger sa­gen hos skat­te­myn­dig­he­der­ne. De fal­ske fak­tu­ra­er blev sendt til me­di­e­virk­som­he­den Eg­mont, der ud­gi­ver fod­bold­ma­ga­si­net Go­al.

» Vi må er­ken­de, at vi har væ­ret ud­sat for ret avan­ce­ret snyd. De fak­tu­ra­er, der kom, lig­ne­de al­le mu­li­ge an­dre fak­tu­ra­er med brev­ho­ved og al­le de op­lys­nin­ger, der skul­le væ­re, « si­ger Eg­mont Publis­hin­gs adm. di­rek­tør Klaus Hø­eg- Ha­gen­sen til BT. Han til­fø­jer: » Jeg har al­drig set no­get lin­gen­de. Og jeg hå­ber al­drig, at jeg kom­mer til at se no­get til­sva­ren­de. «

Mi­cha­el Qu­res­hi, der bl. a. har en for­tid på BTs sport­s­re­dak­tion og som se­ne­st har væ­ret an­sat på Ek­stra Bla­det, blev i de­cem­ber af­slø­ret i ha­ve gi­vet hem­me­li­ge kil­der og medskri­ben­ter fal­ske nav­ne, fi nge­ret sam­ar­bej­de med in­ter­na­tio­na­le jour­na­li­ster, li­ge­som han har skre­vet in­ter­view, hvis ægt­hed i kølvan­det på skan­da­len be­tviv­les. Flit­tig le­ve­ran­dør Si­de­lø­ben­de med si­ne an­sæt­tel­ser på tabloi­da­vi­ser­ne har Mi­cha­el Qu­res­hi og­så væ­ret en fl it­tig le­ve­ran­dør af eg­ne - og iføl­ge ham selv - an­dres in­ter­view med fod­bol­dens su­per­stjer­ner til fod­bold­ma­ga­si­net Go­al i åre­ne 1999 til 2015.

Her modt­og modt­og Mi­cha­el Qu­res­hi frem til 2011 fre­elan­ce­be­ta­ling, men fra eft er­å­ret 2011 skul­le pen­ge­ne gå gen­nem et en­gelsk fi rma. Fir­ma­et - CVSe­eme ltd. - ad­mi­ni­stre­re­de, iføl­ge Qu­res­hi, det net­værk, som stod bag Go­al- ar­tik­ler­ne. Men di­rek­tø­ren for det nu luk­ke­de fi rma har over for Eg­mont af­vist at ha­ve haft ‘ for­ret­nings­re­la­tion med Mi­cha­el Qu­res­hi’.

Og det vi­ser sig nu, at pen­ge­ne, der blev ud­be­talt på ba­grund af de fal­ske fak­tu­ra­er, iføl­ge Eg­mont- di­rek­tø­ren blev kørt ind på en en­gelsk kon­to, der til­hør­te Mi­cha­el Qu­res­hi. Det for­kla­rer, hvor­for ud­be­ta­lin­ger­ne kun­ne fort­sæt­te helt frem til 2015, selv om det en­gel­ske fi rma luk­ke­de i 2013, for­kla­rer Klaus Hø­egHa­gen­sen.

Han op­ly­ser, at sa­gen nu lig­ger hos de dan­ske og sven­ske skat­te­myn- dig­he­der, da Go­al ud­gi­ves fra Sve­ri­ge.

Hø­eg- Ha­gen­sen si­ger, at Eg­mont ik­ke har haft grund til at tro, at no­get var galt.

» Qu­res­hi har snydt os, og det er svært at gar­de­re sig mod så avan­ce­ret snyd, « si­ger Klaus Hø­eg- Ha­gen­sen, der af­vi­ser, at en rets­sag mod jour­na­li­sten er på vej:

» Det her er en til­stå­el­ses­sag fra Mi­cha­el Qu­res­his si­de. Og at træk­ke det igen­nem rets­sy­ste­met står ik­ke mål med, hvad vi vil få ud af det. Vi er ramt på vo­res stolt­hed og tro­vær­dig­he­den har få­et et knæk, « si­ger Klaus Hø­egHa­gen­sen. Kon­se­kvens Eg­mont har som kon­se­kvens af skan­da­len truk­ket 407 ar­tik­ler til­ba­ge. Virk­som­he­den op­ly­ser, at der blandt dis­se ar­tik­ler er fun­det 98 for­skel­li­ge nav­ne på by­li­nes.

Eg­mont har væ­ret i kon­takt med en ræk­ke af de jour­na­li­ster, hvis nav­ne kun­ne iden­ti­fi ce­res, for at ori­en­te­re dem om sa­gen.

» Jeg kan ik­ke si­ge, hvor man­ge, der er ble­vet kon­tak­tet. Men det er en an­se­e­lig del. Og der er in­gen af dem, vi har haft kon­takt med, der si­ger, at de har med­vir­ket til de på­gæl­den­de ar­tik­ler, « si­ger Klaus Hø­eg- Ha­gen­sen.

Mi­cha­el Qu­res­his ad­vo­kat, Mi­cha­el Bjørn Han­sen, op­ly­ser, iføl­ge Ritzau, i en pres­se­med­del­se:

» Som ad­vo­kat for Mi­cha­el Qu­res­hi kan jeg op­ly­se, at Mi­cha­el Qu­res­hi har selvan­gi­vet sin skat­teplig­ti­ge ind­komst ved­rø­ren­de al­le si­ne ak­ti­vi­te­ter, her­un­der og­så ak­ti­vi­te­ter i ud­lan­det. Jeg har tid­li­ge­re ori­en­te­ret Eg­mont Publis­hing om det­te, « skri­ver Mi­cha­el Bjørn Han­sen, der ik­ke har øn­sket at ud­ta­le sig til BT. Sa­gen om Mi­cha­el Qu­res­hi, der bl. a. har en for­tid på BT, så da­gens lys, da TV3 Sports fod­bold­ma­ga­sin On­si­de af­slø­re­de, at han si­den 1999, i fl ere til­fæl­de, har gi­vet kil­der fal­ske nav­ne. Iføl­ge hans egen for­kla­ring er det sket for at be­skyt­te de fak­ti­ske kil­der. Qu­res­hi har dog af­vist at gi­ve si­ne che­fer et for­tro­ligt ind­blik i, hvem der gem­mer sig bag de op­dig­te­de nav­ne. Sam­ti­dig har Qu­res­hi, uden skift en­de avis- che­fer til­sy­ne­la­den­de har vidst det, haft et åre­langt sam­ar­bej­de med Eg­mont, der ud­gi­ver fod­bold­ma­ga­si­net Go­al. Si­den er det kom­met frem, at Mi­cha­el Qu­res­hi fra slut­nin­gen af 2011 modt­og be­ta­ling for ar­tik­ler, der blev bragt i Go­al, igen­nem et sel­skab re­gi­stre­ret i Eng­land. Se­ne­st er det kom­met frem, at fl ere af de uden­land­ske jour­na­li­ster, som Mi­cha­el Qu­res­hi over åre­ne har delt by­li­ne med, ik­ke ken­der ham og af­vi­ser at ha­ve sa­m­ar­bej­det med ham. Qu­res­hi har snydt os, og det er svært at gar­de­re sig mod så avan­ce­ret snyd Den 5. de­cem­ber 2015 trak BT 22 ar­tik­ler af jour­na­li­sten Mi­cha­el Qu­res­hi til­ba­ge, for­di de in­de­holdt op­dig­te­de nav­ne. Sam­ti­dig sat­te vi en un­der­sø­gel­se i gang, der skal vur­de­re Mi­cha­el Qu­res­his sam­le­de jour­na­li­sti­ske pro­duk­tion i Berlingske Me­dia. Indtil un­der­sø­gel­sen er af­slut­tet, har che­fre­dak­tio­nen in­gen kom­men­ta­rer til nye op­lys­nin­ger, der måt­te kom­me frem. Si­de­lø­ben­de har vi sat et hold jour­na­li­ster til at un­der­sø­ge sa­gen, og de vil i den kom­men­de tid dæk­ke sa­gen i BT. Op­lys­nin­ger fra det­te ar­bej­de vil selv­føl­ge­lig og­så ind­gå i den sam­le­de un­der­sø­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.